РІШЕННЯ від 19 червня 2020 року № 1417 -VII Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бюдж

РІШЕННЯ

 

від  19 червня  2020 року                                                                                       №  1417  -VII

 

Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього.

 

20302301000

(код бюджету)

 

                      Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 21.02.2020р. №1325- VII, від 13.03.2020р. № 1364- VII, від 26.03.2020 р №1371- VII, від 17.04.2020р. №1385- VII, від 05.06.2020р. №1390- VII виклавши їх у новій редакції:

          2.   Визначити на 2020 рік:

 доходи міського  бюджету в сумі 22 081 230  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 20 700 100 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 1 381 130  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 24 215 999 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 22 223 959 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 1 992 040 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1 523 859  гривень. згідно з додатком 6 до цього рішення;

 

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 610 910 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 180 000 гривень, що становить 0,9% видатків загального фонду міського бюджету,

визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 42 200 гривень.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2020  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 18318069  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

          оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

          поточні трансферти місцевим бюджетам;

          соціальне забезпечення.

 

         9.   .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

       10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

10.1. Затвердити паспорти бюджетних та зміни до них протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням.

 

       10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання

бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

       10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

       10.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

 

11. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2020 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

 12. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

 

13. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2020 рік.

 

14. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 04.12.2019р. №1070 « Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами)

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 

15. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 

 16. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні

трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

 

        17. Дозволити міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточн6ого бюджетного періоду, за умови погодження з постійною  комісією    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною

 

 19. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з  19 червня 2020  року.

   

  20.  Відповідно  до вимог   статті  28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2020  рік ” 

 

 21 .  Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на   постійну  комісію    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

 

 

            Міський голова                                                    Олександр Бало

       

 

                                                                                                                                           

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради LХVІІ сесії   VII скликання № 1417  -VII  від 19 червня  2020 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього.

 

Внесення змін до міського бюджету на 2020 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

                     I.Трансферти з районного бюджету

Відповідно до розпорядження Барвінківської районної ради  від 17 червня 2020 року №38  « Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №859-VII « Про районний бюджет Барвінківського районну  на 2020 рік» та додатків до нього ( зі змінами):

1. Збільшити доходи  спеціального фонду міського бюджету за рахунок іншої субвенції з районного бюджету (ККД 41053900)  в сумі 1000 000 грн.

 2. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету за рахунок іншої субвенції з районного бюджету  та направити: «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 1000 000 грн . ( виконання робіт по робочому проєкту «Капітальний ремонт свердловини на центральному водозаборі м.Барвінкове Харківської області»  на виконання програми «Питна вода України» на 2006-2020   роки).

IІ. . Збільшити доходи міського бюджету:

1. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.06.2020 року по спеціальному фонду  в сумі 23 490 грн.

   ККД 31030000 « Кошти від відчудження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» 23 490 грн.

               ІІІ.Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

1. . Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.06.2020 року по спеціальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 23 490 грн., із них:

- «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 23 490 грн . ( виконання робіт по робочому проєкту «Капітальний ремонт свердловини на центральному водозаборі м.Барвінкове Харківської області»  на виконання програми «Питна вода України» на 2006-2020   роки).

                      IV.Виділення коштів за рахунок вільного залишку .

1. Збільшуються видатки за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2020 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 60  000 грн., із них:

- «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 60 000 грн . ( виконання робіт по робочому проєкту «Капітальний ремонт свердловини на центральному водозаборі м.Барвінкове Харківської області»  на виконання програми «Питна вода України» на 2006-2020   роки з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)).

V. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

     В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

  1.   Зробити переміщення з КПКВТКМБ на КПКВТКМБ:
  • з «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» 150 000 грн.;
  • з «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 « Продукти харчування» 66 280 грн.; 
  • з « Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» 40 000 грн.

та направити їх на: «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 256 280 грн . ( виконання робіт по робочому проєкту «Капітальний ремонт свердловини на центральному водозаборі м.Барвінкове Харківської області», авторський нагляд та технічний нагляд  на виконання програми «Питна вода України» на 2006-2020   роки з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)).

 

 

            Міський голова                                                Олександр Бало

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних