Положення про комісію

                                       

                                                                              Додаток

                                                        до рішення виконавчого комітету

                                                        Барвінківської міської ради

                                                        від 15 червня 2023 року №100/23

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, Барвінківського виконавчого комітету міської ради Ізюмського району Харківської області

 

1. Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, Барвінківськго виконавчого комітету міської ради Ізюмського району Харківської області (далі - комісія), є консультативно-дорадчим органом виконавчого комітету Барвінківської міської ради (далі - уповноважений орган), який утворюється для розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, на території Барвінківської ТГ Ізюмського району Харківської області (далі - пошкоджені об’єкти нерухомого майна). Уповноважений орган забезпечує дотримання комісією вимог цього Порядку.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України” (далі - Закон), іншими законами України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснюється уповноваженим органом. Члени комісії з числа представників від громадськості беруть участь у роботі комісії на громадських засадах.

4. Інформація про місцезнаходження комісії, її персональний склад, порядок роботи та інформація за результатами засідань комісії (кількість розглянутих заяв, прийнятих комісією рішень тощо) розміщуються на веб-сайті уповноваженого органу.

5. Положення про комісію, її персональний склад затверджуються уповноваженим органом.

До складу комісії входять представники від уповноваженого органу та громадськості. Кількість представників від громадськості не може бути меншою однієї третини загального складу комісії.

До складу комісії повинен входити фахівець, який здобув вищу освіту у галузі знань “Будівництво та архітектура”, крім спеціальності “Геодезія та землеустрій”, або особа, що має досвід роботи у сфері будівництва.

Загальний кількісний склад комісії складає 9 осіб, у тому числі кількість представників від громадськості – 3 особи. Голова, заступник голови, секретар обираються з представників уповноваженого органу на першому засіданні комісії простою більшістю голосів членів комісії шляхом голосування.

Висунення кандидатур до складу комісії здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення уповноваженим органом про утворення комісії, яке розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу (за наявності) або оприлюднюється в інший спосіб.

Кандидатури від громадськості можуть висуватися міжнародними та громадськими організаціями, в тому числі антикорупційними, а в селах та селищах - також фізичними особами.

Заява про висунення кандидатури від громадськості подається до уповноваженого органу у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) кандидатури представника, а також такі відомості про заявника:

для міжнародної чи громадської організації:

- найменування;

- напрями діяльності;

- код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності);

- місцезнаходження;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

для фізичної особи:

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (за наявності);

- фактична адреса реєстрації/проживання;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти).

Дані, зазначені у заяві, засвідчуються підписом фізичної особи/представника міжнародної чи громадської організації, що її подала.

У разі коли кількість заяв перевищує граничну чисельність представників від громадськості, висунуті кандидатури включаються до складу комісії у міру черговості надходження заяв, при цьому особи, які мають більше одного року досвіду роботи у сфері будівництва, протидії корупції, внутрішнього аудиту чи моніторингу закупівель, мають переважне право на включення до складу комісії.

Перелік кандидатур від уповноваженого органу формується керівником такого уповноваженого органу.

6. Голова Комісії:

- здійснює керівництво діяльністю комісії;

- видає доручення, обов’язкові для виконання членами комісії; розподіляє обов’язки між членами комісії;

- скликає та головує на засіданнях комісії;

- безпосередньо бере участь у прийнятті рішень комісією;

- підписує рішення та протоколи засідань комісії, інші документи, підготовлені комісією;

- вносить пропозиції щодо зміни персонального складу комісії;

- залучає в разі потреби до роботи комісії представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експертів, оцінювачів, суб’єктів оціночної діяльності, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, представників міжнародних та громадських організацій за їх згодою.

7. Заступник голови комісії бере участь у роботі комісії, а у разі відсутності голови комісії виконує його обов’язки.

8. Секретар комісії:

- здійснює організаційне забезпечення роботи комісії;

- за дорученням голови комісії забезпечує скликання засідання комісії; інформує членів комісії про формат, дату, час та місце проведення засідання комісії;

- бере участь у роботі комісії; контролює своєчасність надання документів і матеріалів, що подаються на розгляд комісії;

- веде та підписує протоколи засідань комісії;

- готує рішення комісії для затвердження уповноваженим органом;

- виконує інші доручення голови комісії.

 

9. Члени комісії:

- беруть участь у засіданнях комісії;

- беруть участь в голосуванні щодо прийняття рішень комісії;

- виконують доручення голови комісії з підготовки та розгляду матеріалів до засідань;

- вивчають документи та матеріали, що подаються на розгляд комісії;

- повідомляють комісії про наявність конфлікту інтересів з отримувачем компенсації і не беруть участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень комісією у разі наявності такого конфлікту;

- підписують протоколи засідань та рішення комісії;

- виконують інші доручення голови комісії.

Члени комісії мають право виступати на засіданнях комісії із заявами та клопотаннями, вносити голові комісії пропозиції щодо роботи комісії.

Члени комісії, залучені за згодою, виконують свої обов’язки на громадських засадах (безоплатно).

 

10. Основною формою роботи комісії є засідання, необхідність проведення яких і перелік питань до розгляду на яких визначає голова комісії.

Комісія може проводити свої засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів електронних комунікацій, зокрема через Інтернет.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Член комісії, який має конфлікт інтересів, не має права брати участь у засіданнях комісії з питань, за якими існує такий конфлікт інтересів. Про наявність конфлікту інтересів член комісії або інша особа, яка має відповідні відомості, повинні повідомити голові комісії до початку засідання для прийняття рішення про можливість участі відповідного члена комісії у засіданні з відповідних питань.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

Рішення комісії, в тому числі ті, що прийняті за результатами засідання, проведеного дистанційно в режимі реального часу (он-лайн), підписується головою, секретарем та присутніми на засіданні членами комісії (члени комісії, які беруть участь у засіданні комісії дистанційно в режимі реального часу (он-лайн) та можуть підписувати в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису).

Комісія відповідно до покладених на неї завдань провадить свою діяльність із дотриманням законодавства про охорону праці, виконанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту. Під час попереджувального сигналу “Увага всім” члени комісії зобов’язані дотримуватися планів реагування на надзвичайні ситуації, затверджених в установленому законодавством порядку.

 

11. Членам комісії з числа представників уповноваженого органу надається доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Комісія в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна:

отримує заяви для їх розгляду;

перевіряє надану інформацію в заяві та додані документи;

вносить відомості про зупинення/поновлення розгляду заяви із зазначенням інформації та/або документів, які заявник повинен додати, але в межах та відповідно до пункту 13 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 року №381 (зі змінами) (далі – Порядок №381);

вносить результати комісійного обстеження у разі його проведення за рішенням цієї комісії;

заповнює за кожним пошкодженим об’єктом чек-лист, результати фотофіксації пошкоджень об’єкта та визначає розмір компенсації;

вносить відомості про надання/відмову у наданні компенсації.

Комісія проводить перевірку інформації, наданої в заяві та доданих до неї документах, зокрема з урахуванням рекомендацій Мінфіну, наданих за результатами верифікації такої інформації щодо її відповідності вимогам законодавства, що впливає на визначення права на отримання та розмір компенсації заявника, відповідно до Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”.

Комісія має доступ та право на отримання документів та/або інформації (в тому числі конфіденційної, в порядку, встановленому законодавством) з інформаційно-комунікаційних систем державної та комунальної форми власності, необхідних для перевірки відомостей, зазначених у заявах.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, які володіють документами та/або інформацією, необхідними для прийняття рішення про надання компенсації (у тому числі з метою поновлення втрачених документів, необхідних для надання компенсації), зобов’язані безкоштовно надати такі документи та/або інформацію комісії протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

 

12. Комісія має право:

1) проводити наради, інші заходи та вирішувати питання, що належать до її компетенції;

2) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експертів, оцінювачів, суб’єктів оціночної діяльності, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, представників міжнародних організацій, інших осіб з питань, що належать до її компетенції;

3) витребувати від отримувача компенсації за пошкоджений об’єкт нерухомого майна оригінали документів відповідно до переліку та обсягу відомостей, які визначені Законом та які відсутні в Реєстрі;

4) запитувати та отримувати документи та/або інформацію, доступ до яких забезпечений сумісністю та електронною інформаційною взаємодією в режимі реального часу програмним забезпеченням Реєстру з інформаційно-комунікаційними системами державної форми власності, що визначені Законом;

5) витребувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності документи та/або інформацію, у разі відсутності таких документів та/або інформації в Реєстрі;

6) утворювати для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи (у разі потреби);

7) виконувати інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.

 

13. За результатами розгляду заяви комісія приймає рішення про надання/відмову у наданні компенсації. У рішенні про відмову у наданні компенсації обов’язково зазначаються підстави для такої відмови.

Рішення комісії, в тому числі ті, що прийняті за результатами засідання, проведеного дистанційно в режимі реального часу (он-лайн), оформлюється протоколом, який підписується головою, секретарем та присутніми на засіданні членами комісії (члени комісії, які беруть участь у засіданні комісії дистанційно в режимі реального часу (он-лайн), можуть підписувати протокол в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису).

Рішення комісії приймається щодо кожного отримувача компенсації окремо та оформлюється згідно з додатком до цього Положення.

 

14. Копія рішення комісії про надання/відмову в наданні компенсації за пошкоджений об’єкт нерухомого майна вноситься до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня проведення відповідного засідання комісії.

15. Протягом п’яти днів від завершення строку для подання заперечень на рішення комісії (з урахуванням можливого його продовження за заявою заявника) відповідно до пункту 25 Порядку №381 уповноважений орган розглядає прийняте комісією рішення разом із запереченнями заявника (якщо такі були подані).

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних