Подання декларації перед звільненням

http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/TSIGN.GIF/$file/TSIGN.GIF

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

12.12.2019

м. Київ

N 168/19

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2019 р. за N 1300/34271

Про затвердження змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року N 3

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12, частин першої - четвертої статті 45, статей 46, 47 та частин другої, третьої статті 52 Закону України "Про запобігання корупції", пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 02 жовтня 2019 року N 140-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", з метою забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року N 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за N 959/29089, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року N 3, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за N 960/29090, виклавши її у новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до Форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року N 3, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за N 961/29091, виклавши її у новій редакції, що додається.

4. Управлінню інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Голови
Національного агентства
з питань запобігання корупції

Н. Новак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
10 червня 2016 року N 3
(у редакції наказу Національного агентства з питань запобігання корупції
від 12 грудня 2019 року N 168/19)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2019 р. за N 1300/34271

Порядок
формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр).

2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

автентифікація - електронна процедура, яка дає можливість підтвердити електронну ідентифікацію фізичної особи та/або походження і цілісність електронних даних;

декларація - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена Законом України "Про запобігання корупції" (далі - Закон);

електронна ідентифікація - процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну особу;

електронна печатка - електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов'язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов'язаних електронних даних;

контроль щодо правильності та повноти заповнення - встановлення відповідності, повноти та співвідношення відомостей, зазначених в електронних документах суб'єкта декларування;

конфіденційна інформація - інформація Реєстру, доступ до якої обмежено відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 47 Закону та статей 6061 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - офіційний вебсайт Національного агентства) - сукупність програмних засобів, розміщених за унікальними адресами в обчислювальній мережі, у тому числі в мережі Інтернет, разом з інформаційними ресурсами Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), через які здійснюється формування, ведення та оприлюднення Реєстру;

персональний електронний кабінет - індивідуальна персоніфікована вебсторінка суб'єкта декларування у Реєстрі, за допомогою якої здійснюється подання електронних документів, обмін повідомленнями тощо;

повні дані Реєстру - всі дані, внесені до Реєстру відповідно до законодавства його користувачами;

публічна частина Реєстру - частина даних Реєстру, розміщена на офіційному вебсайті Національного агентства, яка складається з декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб'єктів декларування з вилученою з них конфіденційною інформацією.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг""Про електронні довірчі послуги""Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах""Про запобігання корупції", інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

3. Ведення Реєстру здійснює Національне агентство.

Програмне забезпечення Реєстру, база даних Реєстру є власністю держави в особі Національного агентства, яке є держателем Реєстру.

Адміністратор Реєстру, визначений Національним агентством відповідно до вимог законодавства України, забезпечує супроводження програмного забезпечення Реєстру, збереження та захист даних Реєстру, відповідає за його функціонування, надання доступу до нього та обмін даними з іншими інформаційними системами.

4. Реєстр ведеться в електронній формі українською мовою.

5. Користувачами Реєстру є:

суб'єкти декларування, які зареєструвалися в Реєстрі через мережу Інтернет відповідно до цього Порядку;

працівники Національного агентства, уповноважені мати доступ до повних даних Реєстру дляреалізації Національним агентством повноважень та прав, передбачених Законом, надсилати повідомлення суб'єктам декларування;

адміністратори системи Реєстру, що здійснюють керування обліковими записами працівників Національного агентства, налаштування параметрів роботи Реєстру;

уповноважені службові особи інших державних органів, яким відповідно до закону надано доступ до Реєстру;

фізичні та юридичні особи, які мають вільний доступ через мережу Інтернет до публічної частини Реєстру та можуть здійснювати пошук, перегляд та збереження електронних копій документів Реєстру, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

6. Функціональні можливості Реєстру забезпечують:

створення, збереження, подання та перегляд електронних документів суб'єктів декларування;

пошук за ключовими словами;

моніторинг відвідувань та дій з даними Реєстру його користувачами, крім осіб, які здійснюють доступ до публічної частини Реєстру;

захист даних (у тому числі персональних даних) від несанкціонованого доступу, знищення, зміни та блокування доступу до них шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

розмежування та контроль доступу до даних Реєстру згідно з повноваженнями користувачів;

наявність зручних для користувачів інтерфейсів та сервісів;

електронну ідентифікацію користувачів, крім користувачів публічної частини Реєстру;

відповідність електронних документів визначеним правилам;

інтеграцію та обмін даними з інформаційно-телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, банками даних, у тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування;

контроль строків зберігання документів;

можливість формування статистичних даних Реєстру.

7. Захист інформації Реєстру забезпечується із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в установленому законодавством порядку.

8. Технічне обслуговування Реєстру в робочий час не повинно тривати більше 3 годин у період подання щорічних декларацій, визначений Законом, та більше 6 годин в інший час, аварійно-відновлювальні роботи проводяться невідкладно.

Інформація про стан функціонування Реєстру (в тому числі щодо проведення технічного обслуговування або аварійно-відновлювальних робіт) розміщується на офіційному вебсайті Національного агентства.

II. Формування та ведення Реєстру

1. До Реєстру включаються такі електронні документи (далі - документи):

декларації, що подаються відповідно до статті 45 Закону;

повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону;

виправлені декларації, що подаються відповідно до частини четвертої статті 45 Закону.

2. Суб'єкти декларування подають до Реєстру зазначені в пункті 1 цього розділу документи шляхом заповнення електронних форм відповідних документів.

Суб'єкти декларування подають зазначені документи через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру у власному персональному електронному кабінеті після реєстрації в Реєстрі.

3. Суб'єкт декларування повинен зареєструватися у Реєстрі з використанням особистого ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Під час реєстрації у Реєстрі суб'єкт декларування повинен зазначити адресу особистої електронної пошти, що використовуватиметься для надсилання йому повідомлень.

4. Зареєстровані в Реєстрі суб'єкти декларування мають право:

доступу до персонального електронного кабінету після автентифікації із використанням особистого ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

подавати з використанням програмних засобів Реєстру заявки на зміну особистого ключа для доступу до персонального електронного кабінету (заявки розглядаються адміністраторами системи Реєстру не пізніше наступного робочого дня після їх отримання);

змінювати адресу особистої електронної пошти та контактний номер телефону в персональному електронному кабінеті;

створювати, змінювати, зберігати та видаляти чернетки документів у персональному електронному кабінеті;

подавати документи у разі їх відповідності технічним вимогам до форми і проходження контролю щодо правильності та повноти заповнення, переглядати подані ними документи;

подавати виправлені документи у строки та в порядку, визначені в пункті 7 цього розділу;

отримувати в персональному електронному кабінеті та на адресу особистої електронної пошти, зазначену в персональному електронному кабінеті, електронні повідомлення про підтвердження подання документів, попередження про необхідність подання документів до Реєстру, інші повідомлення.

5. Суб'єкти декларування подають декларації відповідно до статті 45 Закону з додержанням таких вимог:

1) щорічна декларація - декларація, яка подається відповідно до частини першої статті 45 Закону у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Суб'єкти декларування, які не мали можливості до 01 квітня за місцем військової служби подати декларацію за минулий рік у зв'язку з виконанням завдань в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, направленням до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу, подають таку декларацію за звітний рік протягом 90 календарних днів із дня прибуття до місця проходження військової служби чи дня закінчення проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

2) декларація перед звільненням - декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах "а""в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону.

Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб'єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах "а""в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону;

3) декларація після звільнення - декларація, яка подається відповідно до абзацу другого частини другої статті 45 Закону до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а""в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. Інформація про місце роботи (проходження служби) та займану посаду суб'єкта декларування у такій декларації зазначається відповідно до місця роботи (проходження служби) та займаної посади, перебування (проходження) на яких зумовили обов'язок подання такої декларації;

4) декларація кандидата на посаду - декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Особи, зазначені в підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, подають в установленому Законом порядку декларацію за минулий рік у разі входження до складу конкурсної або дисциплінарної комісії, утвореної відповідно до Законів України "Про державну службу""Про службу в органах місцевого самоврядування", Закону та інших законів України, Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", - протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії, Громадської ради доброчесності;

5) дані про об'єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначаються в деклараціях, передбачених у підпунктах 1 - 4 цього пункту, якщо такий об'єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

6. Суб'єкти декларування, що є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб'єкти декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 Закону - повідомляють Національне агентство про суттєві зміни у своєму майновому стані відповідно до частини другої статті 52 Закону шляхом подання відповідного електронного повідомлення до Реєстру через власний персональний електронний кабінет у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку. Зазначене електронне повідомлення подається шляхом заповнення відповідної електронної форми.

7. Суб'єкт декларування має право за власною ініціативою подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів упродовж семи днів після дня подання первинної декларації, до якої подаються виправлені версії, шляхом створення та подання виправленого документа до Реєстру.

При поданні виправлених декларацій тип декларації та звітний період не змінюються.

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 45 Закону у разі притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за неподання декларації або в разі виявлення у декларації недостовірних відомостей суб'єкт декларування зобов'язаний подати відповідну декларацію або виправлену декларацію з достовірними відомостями.

У разі виявлення у декларації недостовірних відомостей за результатами повної перевірки такої декларації уповноважена особа Національного агентства відкриває доступ у Реєстрі для подання виправленої декларації, про що повідомляє суб'єкта декларування, та встановлює строк для подання декларації.

Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані до Реєстру не подаються.

8. Після заповнення усіх необхідних полів форми документа суб'єкт декларування підписує документ шляхом накладання на нього особистого кваліфікованого електронного підпису.

Перед підписанням документа суб'єкт декларування підтверджує ознайомлення з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей та про надання згоди на обробку персональних даних шляхом проставлення відповідної відмітки в документі.

Інші повідомлення, які суб'єкт декларування направляє за допомогою персонального електронного кабінету, також підписуються шляхом накладання на них особистого кваліфікованого електронного підпису.

9. Кожному поданому документу Реєстр автоматично надає унікальний ідентифікатор документа та накладає на нього електронну печатку Реєстру, що унеможливлює внесення несанкціонованих змін до поданого документа (забезпечує цілісність документа).

Подання документа до Реєстру підтверджується шляхом надсилання повідомлення суб'єкту декларування на адресу його електронної пошти, зазначену в персональному електронному кабінеті, та до персонального електронного кабінету суб'єкта декларування.

Після отримання зазначеного повідомлення суб'єкт декларування у разі виявлення неповних або недостовірних відомостей у документі подає виправлений документ (крім документів, зазначених у пункті 6 цього розділу) відповідно до цього Порядку.

Якщо суб'єкт декларування вважає, що поданий ним документ, який знаходиться в персональному електронному кабінеті суб'єкта декларування або розміщений в публічній частині Реєстру, містить інформацію, що не вносилася ним до документа, він повинен невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення такого факту повідомити про це Національне агентство через персональний електронний кабінет.

10. Дані документів, які були подані до Реєстру, зберігаються у структурованому вигляді, а також у зручній для візуального сприйняття формі (у форматах PDF, HTML).

III. Строки зберігання документів у Реєстрі

1. Усі документи, які суб'єкт декларування подав до Реєстру, зберігаються в Реєстрі й автоматично оприлюднюються (за винятком конфіденційної інформації) у публічній частині Реєстру відповідно до цього Порядку. Уразі створення виправленої декларації первинний документ, до якого вносяться виправлення, не видаляється і зберігається в Реєстрі.

2. Документи, які суб'єкт декларування подав до Реєстру, зберігаються у Реєстрі упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах "а""в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, а також упродовж п'яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої поданої такою особою декларації, яка зберігається безстроково.

IV. Оприлюднення та надання інформації Реєстру

1. Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Реєстру. Такий доступ передбачає можливість пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування інформації, отримання (завантаження) документів у різних найпоширеніших форматах даних, зокрема у форматах PDF, HTML тощо.

Доступ до даних Реєстру надається також у вигляді набору даних, організованого у форматі, що дає змогу його автоматизованого оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (у формі відкритих даних). Такі дані надаються як у вигляді окремих електронних документів у форматі JSON для завантаження, так і за допомогою інтерфейсу прикладного програмування (API) відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року N 835.

2. Інформація, що міститься в Реєстрі, надається відповідно до Законів України "Про захист персональних даних""Про доступ до публічної інформації".

 

В. о. керівника Управління
інформаційно-аналітичних систем
та захисту інформації

Т. Брижатюк

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних