Рішення від 11.06.2019 №1136 - VІІ "Про внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2018 року № 1027  «Про міський бюджет м .Барвінкового на

 

РІШЕННЯ

від 11червня2019 року                                                                                    №I1136-VII

 

Про внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2018 року № 1027  «Про міський бюджет м .Барвінкового на 2019 рік»

 та додатків до нього

 

               Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1.Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 1027 « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 31.01.2019р.№1056-VII, від 15.03.2019р. № 1079-VII, від 19.04.2019р. №1101-VII, від 10.05.2019р. -1129-VIІ виклавши їх у новій редакції:

Визначити на 2019 рік:

доходи міського  бюджету в сумі 18 661365  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 18 208 519гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 452846гривеньзгідно з додатком 1 до цьогорішення;

видаткиміського бюджету в  сумі 18 934963гривень, у тому числівидаткизагального фонду міського бюджету – 18 309 775гривень та видаткиспеціального фонду міського бюджету –625 188гривеньзгідно з додатком 2 до цьогорішення;

дефіцитза загальним фондом міського бюджету у сумі101 256гривеньза спеціальним фондом міського бюджету у сумі 172 342 гривеньзгідно з додатком 6 до цьогорішення;

оборотнийзалишокбюджетнихкоштівміського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,6% видатківзагального фонду міського бюджету, визначенихцим пунктом;

резервний фондміського бюджету у розмірі85 417гривень, що становить 1% видатківзагального фонду міського бюджету, визначенихцим пунктом.

3.Затвердитибюджетніпризначенняголовнимрозпорядникамкоштівміського бюджету на 2019 рік у розрізівідповідальнихвиконавців за бюджетнимипрограмамизгідно з додатком 3 до цьогорішення.

4.Затвердити на 2019  рікміжбюджетнітрансфертизгідно з додатком 3 до цьогорішення.

5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 14 133 192 гривнізгідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Установити, що у загальномуфондіміського бюджету на 2019 рік до доходівзагального фонду міського бюджету належать доходи, визначеністаттею 69 Бюджетного кодексу України та трансфертистаття 101 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, щоджереламиформуванняспеціального фонду міського бюджету на 2019 рік: у частинідоходів є надходження, визначеністаттями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 ріквідповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищенимивидаткамимісцевого бюджету видаткизагального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

 поточні трансферти населенню.

10.  .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу Українинадати право  міськвиконкому в особіміськогоголовиотримувати у порядку ,визначеномуКабінетомМіністрівУкраїни, позики на покриттятимчасовихкасовихрозривівміського бюджету,  пов’язанихіззабезпеченнямзахищенихвидатківзагального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахуноккоштівєдиногоказначейськогорахунку на договірнихумовах без нарахуваннявідсотків за користуванняцими коштами з обов’язковимїхповерненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному  розпорядникукоштівміського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердитипаспортибюджетнихпрогрампротягом 45 днів з дня набраннячинностіцимрішенням.

11.2. Здійснюватиуправліннябюджетними коштами у межах встановленихбюджетнихповноважень та оцінкуефективностібюджетнихпрограм,забезпечуючиефективне, результативне і цільовевикористаннябюджетнихкоштів,організацію та координаціюроботирозпорядниківбюджетнихкоштівнижчогорівня та одержувачівбюджетнихкоштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечитидоступністьінформації про бюджет у спосіб та у термін, визначенібюджетнимзаконодавством.

11.4. Надатиміськомуголові  право  братибюджетнізобов’язання та  здійснювативідповіднівидатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетнихасигнувань, встановленихкошторисами, враховуючинеобхідністьвиконаннябюджетнихзобов’язаньминулихроків, узятих  на  облік  в  органахДержавноїказначейськоїслужбиУкраїни.

Зобов’язаннявзятірозпорядникомкоштівміського  бюджету  без відповіднихбюджетнихасигнуваньабо з перевищеннямповноважень, установленихцимрішенням,  не вважаютьсябюджетнимизобов’язаннями  і не  підлягаютьоплаті  за  рахунокбюджетнихкоштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявностіпростроченоїкредиторськоїзаборгованостііззаробітної плати, а також за спожитікомунальніпослуги та енергоносіїрозпорядникибюджетнихкоштів у межах бюджетнихасигнувань за загальним фондом не берутьбюджетнізобов’язання та не здійснюютьплатежі за іншими заходами ( крімзахищенихвидатків бюджету), до погашеннятакоїзаборгованості.

11.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праціпрацівниківбюджетнихустановвідповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розмірумінімальноїзаробітної плати; на  проведеннярозрахунків  за  електричну і тепловуенергію, водопостачання,  водовідведення та  послугизв’язку, якіспоживаютьсябюджетнимиустановами

12. Затвердитилімітиспоживанняенергоносіїв у  натуральнихпоказниках для кожноїбюджетної установи на 2019 ріквиходячи з обсягіввідповіднихбюджетнихасигнувань , згідно з додатком №5 до цьогорішення.

 13. Установити, щокерівникибюджетнихустановутримуютьчисельністьпрацівників  та  здійснюютьфактичнівидатки  на  заробітну  плату, включаючивидатки  на  премії  та  іншівидизаохоченьчивинагород, матеріальнудопомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетнихустанов  у  кошторисах.

14. Міськомуголовівжити заходи, щодооптимізаціїграничноїчисельностіпрацівниківбюджетнихустанов, не допускаючиїїзбільшенняпротиврахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2019 рік.

15. Надати право міськомуголові при підписаннідоговорів «Про закупівлютоварів, робіт і послуг за бюджетнікошти» в разінеобхідності, передбачатипопередню оплату на товари , роботи і послугизгідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійсненняпопередньої оплати товарів, робіт і послуг, щозакуповуються за бюджетнікошти» ( зізмінами).

16. Дозволитиміськвиконкому, у виключнихвипадкахотримуватиготівку на здійсненняіншихвидатків, які не можутьбутипроведені за безготівковою оплатою.

17. Надати право міськомуголовіукладати договори про міжбюджетнітрансфертиміжміським бюджетом та районним бюджетом.

18. Додатки 1-6 до цьогорішення є йогоневід’ємноючастиною.

 19. ЦерішенняБарвінківськоїміської  ради  набираєчинності  з 11 червня 2019  року.

20.  Відповідно  до вимогстатті  28 Бюджетного  кодексу  УкраїниоприлюднитирішенняБарвінківськоїміської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2019  рік ” 

21.Контроль  за  виконаннямцьогорішенняпокласти на   постійнукомісію    з  питаньпланування   бюджету  і фінансівосвіти, культури, молоді і спорту, соціальногозахистунаселення, охорониздоров’я, депутатськоїдіяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

Міський голова                                                    О.О.Бало

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради LІ сесії   VII скликання №  1136  -VII   від 11 червня 2019 року « Про  внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2018 року №1027 « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2019 рік»  та додатків до нього.

 

       Внесення змін до міського бюджету на 2019 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

I.Збільшити доходи міського бюджету:

1. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.06.2019 року по загальному фонду  в сумі 532479 грн., із них:

 Код 18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 532479 грн.

 2. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.06.2019 року по спеціальному фонду  в сумі 12145 грн.

   Код 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» 12145 грн.

               ІІ. Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

1. Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.06.2019 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі   532479 грн., із них:

- « Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 44874 грн. (в т.ч. 2900 грн. Опорному закладу Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Барвінківської районної ради Харківської області на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки» на придбання бензокоси ,15000 грн. Комунальному некомерційному підприємству « Центр первинної медико –санітарної допомоги Барвінківського району» на виконання програми удосконалення та надання невідкладної медичної допомоги населенню м.Барвінкове на 2016-2020 роки»  придбання туберкуліну,  26974 грн. Будинку творчості дітей та юнацтва на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки» на придбання  матеріалів  для проведення ремонту коридорів );

- « Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 30000 грн.(на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки» придбання матеріалів);

- «Надання  дошкільної освіти» 12684 грн. в т.ч.  КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» 9365грн.(придбання фарби, морозильної камери, бензокоси для дошкільних  навчальних  закладів (ясел-садочку)№3 та № 1), КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» 3319 грн.( повірка теплового лічильника, опломбування та розпломбування теплового лічильника) на виконання «Програми  фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період 2016-2019 роки» ;

- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 53807 грн.( придбання насосних агрегатів 2СМ 100-65-200/2а з електродвигуном 22 кВт/3000 об.хв. на виконання програми « Питна вода України» на 2006-2020 роки) (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд);

-«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної,сільської рад» 40450 грн. вт.ч. КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» 35450 грн.( придбання вікон (склопакетів),жалюзів), КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» 5000 грн.;

-« Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 350664 грн.(в т.ч. 199150 грн. поточний ремонт автодороги по вул.. Надеждівська,  9578 грн. поточний ремонт автодороги по вул..Освіта,  122500 грн. поточний ремонт по вул.. О.Навродського, 17636 грн. придбання піску, 1800 грн. за перевезення піску на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки та додатків до нього ( зі змінами)» на 2019 рік);

2.  Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.06.2019 року по спеціальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі  12145,00 грн.

«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 12145,00 грн.(придбання насосних агрегатів 2СМ 100-65-200/2а з електродвигуном 22 кВт/3000 об.хв. на виконання програми « Питна вода України» на 2006-2020 роки).

ІІІ. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

     В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

  1. Зробити переміщення з КЕКВ  на КЕКВ по загальному фонду:

- « Благоустрій міст,сіл,селищ» з КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)»  11875 грн. та направити їх на КЕКВ 2210«Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» 11875 грн.;

- « Дошкільні заклади освіти» з  КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)»  5500 грн. та направити їх на КЕКВ 2111 « Заробітну плату» 5500 грн.;

2. Зробити переміщення з кварталу на квартал:

- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної,сільської рад» КЕКВ 2111 « Заробітна плата» 40 000 грн. ( з ІV кварталу ( листопад) на ІІ квартал ( квітень)), КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну плату 15000 грн. ( з ІV кварталу ( листопад) на ІІ квартал ( квітень)), КЕКВ 2271 « Оплата теплопостачання» 60000 грн. ( з ІІ кварталу (квітень)  на ІІІ квартал ( серпень) 5000 грн., на ІV квартал ( листопад) 55000 грн.), КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 5000 грн. ( з  ІІІ кварталу ( серпень)  на ІІ квартал ( квітень)).

3. Зробити переміщення з КПКВК на КПКВК по спеціальному фонду:

- з « Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»  КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду ( приміщень)» 12262 грн. (виготовлення робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі будинку комунальної власності по вул.Першотравнева,14 в м.Барвінкове Харківської області та направити їх на « Інша діяльність , пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово- комунального господарства» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду ( приміщень)» 12262 грн.

    по загальному фонду:

  • з « Резервний фонд» КЕКВ 9000 « Нерозподілені видатки» 81583 грн. та направити їх на:
  •  «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 52500 грн. (на виконання програми організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей міста Барвінкове на 2016-2020р.р. Відділу освіти  районної державної адміністрації  на організацію харчування 150 учнів у пришкільних таборах шкіл міста з денним перебуванням протягом серпня 2019 року.)
  • « Організація та проведення громадських робіт»  9912 грн. в т.ч. КЕКВ 2111 « Заробітна плата» 8130 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 1782 грн.
  •  « Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну плату» 1210 грн.
  • « Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»17961 грн. ( на виконання програми фінансової підтримки комунальному підприємству «Благоустрій» територіальної громади  м.Барвінкове на 2016-2019 роки).

 

 

          

 

       Міський голова                                                 О.О.Бало

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних