Адресний реєстр

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій https://barvinkove-miskrada.gov.ua/osnovni-polozhennya-heneralnykh-planiv-naselenykh-punktiv-ta-detalnykh-planiv-terytoriy-1563977661/

Перелік об’єктів комунальної власності https://barvinkove-miskrada.gov.ua/perelik-obyektiv-komunalnoyi-vlasnosti-1563977948/

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду) https://barvinkove-miskrada.gov.ua/perelik-ob-yektiv-komunalnoyi-vlasnosti-shcho-peredani-v-orendu-chy-inshe-pravo-korystuvannya-z-danymy-pro-umovy-peredachi-ob-yektiv-v-orendu-15639786/

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування https://barvinkove-miskrada.gov.ua/perelik-nezadiyanykh-zemelnykh-dilyanok-i-maynovykh-ob-yektiv-prymishchen-komunalnoyi-formy-vlasnosti-yaki-mozhut-buty-peredani-v-korystuvannya-156397/

Результати радіаційного контролю https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rezultaty-radiaciynoho-kontrolyu-1563978861/

Інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів https://barvinkove-miskrada.gov.ua/informaciya-pro-vykorystannya-publichnykh-koshtiv-pid-chas-budivnyctva-remontu-ta-rekonstrukciyi-ob-yektiv-dorozhnoyi-infrastruktury-ta-khid-vykonanny/

Генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства становлять інформацію з обмеженим доступом), їх проекти https://barvinkove-miskrada.gov.ua/heneralni-plany-naselenykh-punktiv-istorykoarkhitekturni-oporni-plany-plany-zonuvannya-terytoriy-ta-detalni-plany-terytoriy-za-vynyatkom-vidomostey-ya/

Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-misceznakhodzhennya-hromadskoho-transportu-v-rezhymi-realnoho-chasu-1563978943/

Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств https://barvinkove-miskrada.gov.ua/zvity-pro-vykonannya-finansovykh-planiv-komunalnykh-pidpryyemstv-1563978990/

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету https://barvinkove-miskrada.gov.ua/pasporty-byudzhetnykh-prohram-miscevoho-byudzhetu-1563979054/

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету https://barvinkove-miskrada.gov.ua/zvity-pro-vykonannya-pasportiv-byudzhetnykh-prohram-miscevoho-byudzhetu-1563979122/

Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою https://barvinkove-miskrada.gov.ua/tytulni-spysky-na-provedennya-kapitalnoho-ta-potochnoho-remontu-budivnyctva-rekonstrukciyi-ta-blahoustroyu-1563979150/

Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності) https://barvinkove-miskrada.gov.ua/informaciya-pro-reklamni-zasoby-dani-pro-misce-rozmishchennya-reklamnoho-zasobu-yoho-vyd-i-rozmiry-naymenuvannya-rozpovsyudzhuvacha-zovnishnoyi-reklam/

Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади (як суб’єктів господарювання перед третіми особами, так і третіх осіб перед суб’єктами господарювання) https://barvinkove-miskrada.gov.ua/reyestr-borhovykh-zobov-yazan-sub-yektiv-hospodaryuvannya-komunalnoyi-vlasnosti-terytorialnoyi-hromady-yak-sub-yektiv-hospodaryuvannya-pered-tretimy-o/

Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті https://barvinkove-miskrada.gov.ua/perelik-investyciynykh-dohovoriv-dodatkiv-dodatkovykh-uhod-ta-inshykh-materialiv-do-nykh-umov-u-tomu-chysli-posylan-na-oprylyudneni-resursy-v-internet/

Дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувна, сезонна та інші) https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-ob-yekty-ta-zasoby-torhivli-peresuvna-sezonna-ta-inshi-1563979317/

Відомості про схеми розміщення засобів сезонної торгівлі https://barvinkove-miskrada.gov.ua/vidomosti-pro-skhemy-rozmishchennya-zasobiv-sezonnoyi-torhivli-1563979366/

Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків https://barvinkove-miskrada.gov.ua/vidomosti-pro-yarmarky-strok-provedennya-misce-kilkist-misc-vartist-misc-orhanizatoriv-yarmarkiv-dohovory-ukladeni-z-orhanizatoramy-takykh-yarmarkiv-1/

Дані про розміщення громадських вбиралень https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-rozmishchennya-hromadskykh-vbyralen-1563979655/

Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту https://barvinkove-miskrada.gov.ua/vidomosti-pro-zaluchennya-rozrakhunok-rozmiru-i-vykorystannya-koshtiv-payovoyi-uchasti-u-rozvytku-infrastruktury-naselenoho-punktu-1563979685/

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрутів перевезення https://barvinkove-miskrada.gov.ua/perelik-pereviznykiv-shcho-nadayut-posluhy-pasazhyrskoho-avtomobilnoho-transportu-ta-marshrutiv-perevezennya-1563979763/

Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість) https://barvinkove-miskrada.gov.ua/vidomosti-pro-transportni-zasoby-yaki-obsluhovuyut-pasazhyrski-avtobusni-troleybusni-ta-tramvayni-marshruty-perevezennya-kilkist-transportnykh-zasobiv/

Розклад руху громадського транспорту https://barvinkove-miskrada.gov.ua/rozklad-rukhu-hromadskoho-transportu-1563979863/

Дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-misce-rozmishchennya-zupynok-miskoho-elektro-ta-avtomobilnoho-transportu-1563979939/

Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови https://barvinkove-miskrada.gov.ua/perelik-zemelnykh-dilyanok-shcho-proponuyutsya-dlya-zdiysnennya-zabudovy-1563980208/ 

Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них) https://barvinkove-miskrada.gov.ua/perelik-ukladenykh-dohovoriv-ukladeni-dohovory-inshi-pravochyny-dodatky-dodatkovi-uhody-ta-inshi-materialy-do-nykh-1563980269/

Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок https://barvinkove-miskrada.gov.ua/aktualni-spysky-vlasnykivorendariv-miscevykh-zemelnykh-dilyanok-1563980302/

Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них https://barvinkove-miskrada.gov.ua/vidomosti-pro-likarski-zasobypreparaty-prydbani-za-byudzhetni-koshty-vidomosti-pro-rozpodilennya-takykh-likiv-mizh-zakladamy-okhorony-zdorov-ya-ta-yik/

Бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт https://barvinkove-miskrada.gov.ua/bazy-danykh-shchodo-remontu-dorih-tochne-zaznachennya-dilyanky-vidremontovanoyi-dorohy-vid-kilometra-do-kilometra-shyryna-ta-dovzhyna-dorohy-dovzhyna-/

Схеми планування територій та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад) https://barvinkove-miskrada.gov.ua/skhemy-planuvannya-terytoriy-ta-plany-zonuvannya-terytoriy-dlya-silskykh-selyshchnykh-miskykh-rad-1563980603/

Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування https://barvinkove-miskrada.gov.ua/poimenni-rezultaty-holosuvannya-deputativ-na-plenarnykh-zasidannyakh-orhanu-miscevoho-samovryaduvannya-1563981018/

Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактні дані та графік прийому https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-deputativ-miscevykh-rad-u-tomu-chysli-kontaktni-dani-ta-hrafik-pryyomu-1563981423/

Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-zeleni-nasadzhennya-shcho-pidlyahayut-vydalennyu-vidpovidno-do-vydanykh-aktiv-obstezhennya-zelenykh-nasadzhen-1563981469/

Надані містобудівні умови та обмеження https://barvinkove-miskrada.gov.ua/nadani-mistobudivni-umovy-ta-obmezhennya-1563981498/

Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-dostupnist-budivel-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-inshykh-malomobilnykh-hrup-naselennya-1563981534/

Дані про тарифи на комунальні послуги https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-taryfy-na-komunalni-posluhy-1563981573/

Дані про надходження звернень на гарячі лінії, у аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-nadkhodzhennya-zvernen-na-haryachi-liniyi-u-avariynodyspetcherski-sluzhby-telefonni-centry-toshcho-1563981616/

Дані про електронні петиції, у тому числі, осіб, що їх підписали, та результати розгляду https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-elektronni-petyciyi-u-tomu-chysli-osib-shcho-yikh-pidpysaly-ta-rezultaty-rozhlyadu-1563981738/

Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-hromadskoho-byudzhetu-byudzhetu-uchasti-toshcho-u-tomu-chysli-pro-proekty-rezultaty-holosuvannya-realizaciyu-pidtrymanykh-proektiv-1563981783/

Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації https://barvinkove-miskrada.gov.ua/perelik-ob-yektiv-komunalnoyi-vlasnosti-yaki-pidlyahayut-pryvatyzaciyi-1563981828/

Дані про паркування, у тому числі про розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-parkuvannya-u-tomu-chysli-pro-rozmishchennya-maydanchykiv-yikh-operatoriv-obladnannya-ta-funkcionuvannya-1563981905/

Адресний реєстр https://barvinkove-miskrada.gov.ua/adresnyy-reyestr-1563982179/

Дані про надані адміністративні послуги https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-nadani-administratyvni-posluhy-1563982393/

Дані про видані будівельні паспорти https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-vydani-budivelni-pasporty-1563982449/

Дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-medychnykh-pracivnykiv-zakladiv-okhorony-zdorov-ya-1563982484/

Дані про педагогічних працівників закладів освіти https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-pedahohichnykh-pracivnykiv-zakladiv-osvity-1563982536/

Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-medychne-obladnannya-komunalnykh-zakladiv-okhorony-zdorov-ya-1563982563/

Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, здійснення будівельних та ремонтних робіт https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-rozmishchennya-spectekhniky-shcho-vykorystovuyetsya-dlya-nadannya-komunalnykh-posluh-blahoustroyu-zdiysnennya-budivelnykh-ta-remontnykh-robit/

Перелік бюджетних програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті https://barvinkove-miskrada.gov.ua/perelik-byudzhetnykh-prohram-u-tomu-chysli-posylannya-na-oprylyudneni-resursy-v-interneti-1563982754/

Перелік цільових програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті https://barvinkove-miskrada.gov.ua/perelik-cilovykh-prohram-u-tomu-chysli-posylannya-na-oprylyudneni-resursy-v-internet-1563982801/

Перелік розпорядників бюджетних коштів https://barvinkove-miskrada.gov.ua/perelik-rozporyadnykiv-byudzhetnykh-koshtiv-1563982835/

Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунального сектору економіки https://barvinkove-miskrada.gov.ua/finansova-zvitnist-sub-yektiv-hospodaryuvannya-komunalnoho-sektoru-ekonomiky-1563982916/

Перелік дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів і статистична інформація щодо них https://barvinkove-miskrada.gov.ua/perelik-doshkilnykh-serednikh-pozashkilnykh-ta-profesiynotekhnichnykh-navchalnykh-zakladiv-i-statystychna-informaciya-shchodo-nykh-1563983067/

Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-cherhy-ditey-u-doshkilni-navchalni-zaklady-1563983111/

Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів https://barvinkove-miskrada.gov.ua/terytoriyi-obsluhovuvannya-zahalnoosvitnikh-navchalnykh-zakladiv-1563983870/

Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-mistobudivnoho-kadastru-u-tomu-chysli-heoprostorovi-dani-1563983904/

Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-vydani-dozvoly-na-porushennya-ob-yektiv-blahoustroyu-1563983939/

Черга на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності https://barvinkove-miskrada.gov.ua/cherha-na-otrymannya-zemelnykh-dilyanok-iz-zemel-komunalnoyi-vlasnosti-1563984010/

Дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-obliku-hromadyan-yaki-potrebuyut-polipshennya-zhytlovykh-umov-kvartyrnyy-oblik-1563984045/

Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-spozhyvannya-komunalnykh-resursiv-elektroenerhiya-teplova-enerhiya-pryrodnyy-haz-tverde-palyvo-kholodna-ta-haryacha-voda-komunalnymy-pidpryye/

Надходження і використання благодійної допомоги https://barvinkove-miskrada.gov.ua/nadkhodzhennya-i-vykorystannya-blahodiynoyi-dopomohy-1563984138/

Дані про надані містобудівні умови та обмеження https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-nadani-mistobudivni-umovy-ta-obmezhennya-1563984181/

Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів https://barvinkove-miskrada.gov.ua/planovi-ta-faktychni-pokaznyky-splaty-za-dohovoramy-orendy-komunalnoyi-vlasnosti-rozmishchennya-tymchasovykh-sporud-rozmishchennya-reklamnykh-zasobiv-/

Дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови) https://barvinkove-miskrada.gov.ua/dani-pro-zdiysnennya-derzhavnoho-arkhitekturnobudivelnoho-kontrolyu-u-tomu-chysli-pro-plany-perevirok-ta-skladeni-dokumenty-akty-prypysy-protokoly-pos/

Перелік та місцезнаходження закладів комунальних закладів охорони здоров’я, які забезпечені обладнанням гінекологічним, мамологічним обладнанням, що пристосоване до потреб осіб з інвалідністю з урахуванням особливостей їх пересування https://barvinkove-miskrada.gov.ua/perelik-ta-misceznakhodzhennya-zakladiv-komunalnykh-zakladiv-okhorony-zdorov-ya-yaki-zabezpecheni-obladnannyam-hinekolohichnym-mamolohichnym-obladnann/

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних