РІШЕННЯ від 03 липня 2020 року №1426 - VІІ "Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бюджет м.Б

РІШЕННЯ

 

від  03 липня  2020 року                                                                №  1426  -VII

 

Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього.

 

20302301000

(код бюджету)

 

                      Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 21.02.2020р. №1325- VII, від 13.03.2020р. № 1364- VII, від 26.03.2020 р №1371- VII, від 17.04.2020р. №1385- VII, від 05.06.2020р. №1390- VІI, від 19.06.2020 № 1417- VІI, виклавши їх у новій редакції:

          2.   Визначити на 2020 рік:

 доходи міського  бюджету в сумі 22 327 050  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 20 945 920 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 1 381 130  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 24 461 819 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 22 327 169 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 2 134 650 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1 4381 249  гривень. згідно з додатком 6 до цього рішення;

 

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 753 520 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 180 000 гривень, що становить 0,9% видатків загального фонду міського бюджету,

визначених цим пунктом;

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2020  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 18 588 489  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

          оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

          поточні трансферти місцевим бюджетам;

          соціальне забезпечення.

 

         9.   .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

       10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

10.1. Затвердити паспорти бюджетних та зміни до них протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням.

 

       10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання

бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

       10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

       10.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

 

11. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2020 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

 12. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

 

13. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2020 рік.

 

14. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 04.12.2019р. №1070 « Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами)

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 

15. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 

 16. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні

трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

 

        17. Дозволити міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточн6ого бюджетного періоду, за умови погодження з постійною  комісією    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною

 19. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з  03 липня 2020  року.

      20.  Відповідно  до вимог   статті  28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2020  рік ” 

 21 .  Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на   постійну  комісію    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

            Міський голова                                                    Олександр Бало

 

 

                                                Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради LХVІІІ сесії  VII скликання №1426   -VII  від 03 липня  2020 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього.

 

Внесення змін до міського бюджету на 2020 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

І. . Збільшити доходи міського бюджету:

1. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.07.2020 року по загальному фонду  в сумі 245 820 грн.

   ККД « Земельний податок з юридичних осіб» 245 820 грн.

               ІІ.Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

1. . Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.07.2020 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі  245 820 грн., із них:

- «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 42 700 грн. ( придбання кондиціонерів) (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) ;

- «Надання дошкільної освіти» 22 700 грн. в т.ч. КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» 5 100 грн.(  придбання  столів на харчоблок в ДНЗ (ясла-садок) №2 «Ялинка»,  КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 17 600 грн. ( придбання комп’ютерної техніки ДНЗ (ясла-садок) №4 «Сонечко») (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) (на виконання «Програми  фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період 2016-2020 роки»);

- « Благоустрій міст,сіл,селищ» 78 080 грн. в т.ч. КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»  42 180 грн., КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)»  35 900 грн. (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)  на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки») ;

-  «Інші субвенції з місцевого бюджету» 102 340 грн. в т.ч. КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 55 930 грн. (Комунальному некомерційному підприємству «Барвінківська центральна районна лікарня»  15 000 грн. – для придбання матеріалів для ремонту  УЗД- кабінету , Опорному закладу Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 34 000 грн. – на зміцнення матеріально- технічної бази, Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів  №2 6 930 грн.- придбання музичної апаратури), КЕКВ 3220 «Капітальні   трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 46 410 грн. (придбання музичної апаратури (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки» ).

ІІІ. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

     В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

  1.   Зробити переміщення з КПКВТКМБ на КПКВТКМБ:

По загальному фонду:

- з «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» 42 200 грн.

-з « Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» 1 630 грн. та направити їх на

- « Благоустрій міст,сіл,селищ»  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»  11 650  грн.,

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»   32 180 грн.( придбання ПММ);

2. Зменшити заплановані асигнування по ККД:

По загальному фонду:

- 22090100 « Державне мито ,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» 9 000 грн.;

    -22090400 « Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів,(посвідок) та паспортів громадян України» 5 000 грн.;

      3.Збільшити заплановані асигнування по ККД:

По загальному фонду:     

  • 22012600 « Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 14 000 грн.

 

            Міський голова                                                Олександр Бало

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних