РІШЕННЯ від 11 вересня 2020 року № 1460 -VII Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бюдж

РІШЕННЯ

 

від  11 вересня  2020 року                                                                                             № 1460 -VII

 

Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього.

 

20302301000

(код бюджету)

 

                      Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 21.02.2020р. №1325- VII, від 13.03.2020р. № 1364- VII, від 26.03.2020 р №1371- VII, від 17.04.2020р. №1385- VII, від 05.06.2020р. №1390- VІI, від 19.06.2020 № 1417- VІI, від 03.07.2020р. №1426-VII, від 24.07.2020 №1440- VII, від 12.08.2020р. №1448- VII, виклавши їх у новій редакції:

          2.   Визначити на 2020 рік:

 доходи міського  бюджету в сумі 23 728 009  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 23 243 322 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 484 687  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 25 862 778 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 23 391 568 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 2 471 210 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 148 246  гривень. згідно з додатком 6 до цього рішення;

профіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 1 986 523 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 180 000 гривень, що становить 0,9% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2020  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 19 723 878  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

          оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

          поточні трансферти місцевим бюджетам;

          соціальне забезпечення.

 

         9.   .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

       10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

10.1. Затвердити паспорти бюджетних та зміни до них протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням.

 

       10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання

бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

       10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

       10.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

 

11. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2020 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

 12. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

 

13. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2020 рік.

 

14. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 04.12.2019р. №1070 « Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами)

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 

15. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 

 16. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні

трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

 

        17. Дозволити міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточн6ого бюджетного періоду, за умови погодження з постійною  комісією    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною

 19. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з  12 серпня 2020  року.

      20.  Відповідно  до вимог   статті  28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2020  рік ” 

 

 21 .  Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на   постійну  комісію    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

 

            Міський голова                                                                                        Олександр БАЛО

       

                                                                                                                                    

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради LХХІ сесії  VII скликання № 1460   -VII  від 11 вересня  2020 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього.

 

Внесення змін до міського бюджету на 2020 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

 

І. . Збільшити доходи міського бюджету:

1. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.09.2020 року по спеціальному фонду  в сумі 7 140 грн.

   ККД 33010100 « Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення , що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» 7 140 грн;

2. Збільшуються доходи міського бюджету загального фонду  в сумі  384 890 грн. в т.ч.: ККД 18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 334 890 грн.;

ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» 50 000 грн.

 

            

         ІІ.Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

1.  Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.09.2020 року по спеціальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 7 140 грн.

- «Проведення заходів із землеустрою» КЕКВ 2281 « Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних( регіональних) програм» 7 140 грн. ( проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки по вул..Центральна,52 відповідно до програми розвитку земельних відносин та охорони земель в місті Барвінкове Харківської області на 2011-2020 роки).

2.  Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.09.2020 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 384 890 грн.

- « Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 305 190грн. ( на виконання програми фінансової підтримки комунальному підприємству «Благоустрій» територіальної громади  м.Барвінкове на 2016-2019 роки та на період 2020 рік . виплата заробітної плати  );

-« Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 79 700 грн.( на обслуговування доріг міста  на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки ).

 

IІІ.Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

     В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

  1.   Зробити переміщення з КПКВТКМБ на КПКВТКМБ:

По спеціальному фонду:

- з «Благоустрій міст,сіл,селищ » КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 12 000 грн. та направити їх на « Надання дошкільної освіти» » КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 12 000 грн.( придбання ноутбука  дошкільному навчальному закладу (ясла-садок)№1 «Промінець»);

По загальному фонду:

-з «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 6 200 грн.;

- з «Благоустрій міст,сіл,селищ » КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)    45 000 грн.;

 - з «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню»  85 000 грн.;

-з  «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації  державних (регіональних) програм,  не віднесені до заходів розвитку»  8 000 грн. та направити їх на

-« Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»  144 200 грн.( на обслуговування доріг міста  на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки ).

2. Зробити переміщення з КЕКВ на КЕКВ .

- «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2275 « Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі  10 570 грн.  та направити їх на КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 10 570 грн. ( в т.ч. 810 грн.- придбання одноразових паперових рушників для дошкільного  навчального закладу (ясла-садок) №2 «Ялинка», 2 944 грн. придбання канцтоварів для дошкільних  навчальних закладів (ясла-садок)  №1,2,3,4, 1 428 грн. придбання аккумулярної колонки бездротової дошкільному  навчальному закладу (ясла-садок) №1 «Промінець», 500 грн. придбання дошки прасувальної дошкільному  навчальному закладу (ясла-садок) №2 «Ялинка», 3 200 грн.  матеріали для шпаклювання відкосів у старшій групі «Сонечко»   дошкільного  навчального закладу (ясла-садок) №1 «Промінець», 1 688 грн. придбання прального порошку дошкільним  навчальним закладам (ясла-садок) №1,2,3);

- «Благоустрій міст,сіл,селищ » з КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»  в сумі  20 280 грн. , КЕКВ 2240 « Оплата послуг(крім комунальних)  в сумі  33 260 грн. та направити їх на КЕКВ 3210 « Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)» в сумі  12 000 грн.( придбання гойдалок (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд), КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 41 540 грн. ( придбання матеріалів для вуличного освітлення міста ).

3.Зробити переміщення з місяця на місяць:

По доходам :

18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»  в сумі 10 000 грн. ( з грудня на жовтень).

По видаткам:

-« Інші заходи та заклади молодіжної політики» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»    10 000 грн.( з грудня на жовтень).

4.Зробити переміщення з кварталу на квартал :

По доходам:

18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»  в сумі 100 000 грн. ( з IV кварталу ( листопад) на  III квартал ( вересень));

18010300 «Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» в сумі 100 000 грн. ( з  III кварталу ( вересень) на  IV квартал ( листопад)).

 

ІV.  Зменшити виділені кошти по спеціальному фонду міського бюджету , згідно рішення ради LХХ сесії  VII скликання №1441 -VII  від 12 серпня  2020 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього ».

- «Благоустрій міст,сіл,селищ » КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 469 720 грн.( придбання  екскаватора-навантажувача ЕО-2626(-01) на базі трактору « Білорус-82.1» або еквівалент)  та збільшити видатки по загальному фонду міського бюджету:

« Надання дошкільної освіти»  104 480 грн. в т.ч.   КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 101 950 грн.(  в т.ч. 49 650 грн. придбання  вікон (склопакетів) дошкільному  навчальному закладу (ясла-садок) №1 «Промінець», 40 270 грн. придбання столу в роздаткову, ліжок односпальних, шаф дитячих для роздягання дошкільному навчальнму  закладу (ясла-садок) №2 «Ялинка», 8 530 грн. придбання каструлі, чайників контейнерів харчових дошкільним  навчальним закладам (ясла-садок) №1,2, 3 500 грн. придбання драбини-трансформера дошкільному  навчальному закладу (ясла-садок) №3 «Золотий ключик»), КЕКВ 2220 « Медикаменти та перев’язувальні матеріали» 2 530 грн. ;

- «Інші субвенції з місцевого бюджету »  КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 121 700 грн. (в т.ч. 45 700 грн.  районному бюджету  для Барвінківської районної державної адміністрації придбання інсуліну , 45 000 грн. придбання засобів індивідуального захисту   Комунальному некомерційному підприємству «Барвінківська центральна районна лікарня» на виконання програми удосконалення та надання невідкладної медичної допомоги населенню м.Барвінкове на 2016-2020 роки», 31 000 грн. Барвінківському  будинку творчості  дітей та юнацтва Барвінківської  районної ради Харківської області придбання вертикальних штор , лінолеуму, світильників, будівельних матеріалів на виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки»);

- «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 7 730грн. (на виконання програми удосконалення та надання невідкладної медичної допомоги населенню м.Барвінкове на 2016-2020 роки» для придбання засобів індивідуального захисту для  дошкільних  навчальних закладів (ясла-садок)  №2,4 );

 - « Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»   87 000 грн.(  в т.ч. 32 000 грн. придбання ПММ, 55 000 грн. виконання робіт по встановленню частотного регулятора на станції ІІ підйому водозабору ЦРЛ на виконання програми «Питна вода України» на 2006-2020   роки).;

- Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 148 810 грн. ( на виконання програми фінансової підтримки комунальному підприємству «Благоустрій» територіальної громади  м.Барвінкове на 2016-2019 роки та на період 2020 рік в т.ч. 96 200 грн. для оплати електричної енергії , 9 700 грн. для проведення гігієнічних досліджень, факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць, 42 910 грн. виплата заробітної плати ).

                                      

 

            Міський голова                                                                                          Олександр БАЛО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних