РІШЕННЯ від 09 жовтня 2020 року № 1487 -VII Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бюдже

 

РІШЕННЯ

 

від  09 жовтня  2020 року                                                                                     № 1487  -VII

 

Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього.

 

20302301000

(код бюджету)

 

                      Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 21.02.2020р. №1325- VII, від 13.03.2020р. № 1364- VII, від 26.03.2020 р №1371- VII, від 17.04.2020р. №1385- VII, від 05.06.2020р. №1390- VІI, від 19.06.2020 № 1417- VІI, від 03.07.2020р. №1426-VII, від 24.07.2020 №1440- VII, від 12.08.2020р. №1448- VII, від 11.09.2020р. №1460-VII, від 28.09.2020р. № 1480-VII виклавши їх у новій редакції:

          2.   Визначити на 2020 рік:

 доходи міського  бюджету в сумі 25 726 809  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 25 200 142 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 526 667  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 27 861 578 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 25 363 838 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 2 497 740 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 163 696  гривень. згідно з додатком 6 до цього рішення;

профіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 1 971 073 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 180 000 гривень, що становить 0,9% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2020  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 20 525 948  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

          оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

          поточні трансферти місцевим бюджетам;

          соціальне забезпечення.

         9.   .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

10.1. Затвердити паспорти бюджетних та зміни до них протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням.

       10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання

бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

       10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

       10.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

11. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2020 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 12. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

13. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2020 рік.

14. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 04.12.2019р. №1070 « Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами)

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

15. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 16. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні

трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

        17. Дозволити міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточн6ого бюджетного періоду, за умови погодження з постійною  комісією    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною

 19. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з  09 жовтня 2020  року.

      20.  Відповідно  до вимог   статті  28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2020  рік ” 

 21 .  Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на   постійну  комісію    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

            Міський голова                                                    Олександр БАЛО

       

 

                                                                                                                                           

 Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради LХХІІІ сесії  VII скликання № 1487  -VII  від 09 жовтня  2020 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього.

 

Внесення змін до міського бюджету на 2020 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

 

                               І. Збільшити доходи міського бюджету:

1. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.10.2020 року по спеціальному фонду  в сумі  13 580 грн.

   ККД 33010100 « Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення , що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» 10 870 грн;

ККД 31030000 « Кошти від відчудження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» 2 710 грн.

2. Збільшуються доходи міського бюджету загального фонду  в сумі  525 200 грн. в т.ч.: ККД 18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 324 000 грн.( жовтень);

ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» 88 000 грн.(жовтень).;

ККД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» 40 000 грн.(жовтень 17 700грн, листопад 22 300 грн.);

ККД 14021900 «Пальне» 73 200 грн.(листопад);

3. Зменшити доходи міського бюджету загального фонду.

ККД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» 113 200 грн.( жовтень 17 700грн., листопад 95 500грн.).         

            

         ІІ.Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

1.  Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.10.2020 року по спеціальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 13 580 грн. в т.ч.:

- КПКВТКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  7 880 грн. ( придбання холодильника Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) №3 «Золотий ключик» на виконання «Програми  фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період 2016-2020 роки»);

- КПКВТКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету »  КЕКВ 3220 «Капітальні   трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 5 700 грн. (на  придбання процесора Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Барвінківської районної ради Харківської області на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки» ).

2.  Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.10.2020 року по загальному  фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 412 000 грн. в т.ч.:

- КПКВТКМБ 0116020 « Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 270 000 грн. (в т.ч. 100 000 грн. оплата за електроенергію, 170 000 грн. для виплати заробітної плати на виконання програми фінансової  підтримки комунальному підприємству «Благоустрій» територіальної громади  м. Барвінкове на 2016-2019 роки та на період 2020 рік ),

-КПКВТКМБ 0110191 « Проведення місцевих виборів» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації  державних (регіональних) програм,  не віднесені до заходів розвитку» 40 000 грн. ( на виконання програми сприяння роботі міських виборчих комісій під час перших виборів Барвінківської міської ради територіальної громади та міського голови  25 жовтня 2020 року);

-КПКВТКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету »  в сумі 49 750 грн. в т.ч.  КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 35 450 грн. ( в т.ч. 10 750 грн.  для покращення матеріально-технічної бази  Барвінківському Будинку творчості дітей та юнацтва Барвінківської районної ради Харківської області, 24 700 грн.  придбання електросушарок після миття рук Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  Барвінківської районної ради Харківської області, КЕКВ 3220 «Капітальні   трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 14 300 грн. (на  придбання процесорів Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Барвінківської районної ради Харківської області  (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) на виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки»);

- КПКВТКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 15 000 грн. (послуги редакції );

- КПКВТКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 « Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» 17 550 грн. ( придбання матеріалів для вуличного освітлення міста), КЕКВ 3210«Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)»  19 700 грн. ( придбання спортивних елементів (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки» ).

 

IІІ. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

     В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

  Зробити переміщення з КПКВТКМБ на КПКВТКМБ:

По загальному фонду:

- з КПКВТКМБ 0116030 « Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»  23 400 грн. та направити їх на КПКВТКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 23 400 грн. (придбання вугілля на опалення приміщення територіального центру(Московська,1) для ВПО на виконання програми фінансової  підтримки комунальному підприємству «Благоустрій» територіальної громади  м.Барвінкове на 2016-2019 роки та на період 2020 рік).;

-з КПКВТКМБ 3210 « Організація та проведення громадських робіт» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 3 400 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 750 грн. та направити їх на КПКВТКМБ 0116030 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» 4 150 грн. ( придбання матеріалів для вуличного освітлення міста).

2. Зробити переміщення з КЕКВ  на КЕКВ:

- КПКВТКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  42 400 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування»  8 280 грн., КЕКВ 2272 « Оплата водопостачання та водовідведення» 10 000 грн. та направити їх на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 40 000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» 2 400 ( послуги Укртелекому), КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 18 280 грн. ( в т.ч.4 200 грн. придбання монітору 24 дюйма Дошкільному  навчальному закладу (ясла-садок) №2 «Ялинка», 1 080 грн.  придбання  одноразових рушників, 2 100 грн. придбання пеналу ШК-209, 2 000 грн. придбання шафи , 1 900 грн. придбання столу  Дошкільному  навчальному закладу(ясла-садок)№4«Сонечко», 4 000 грн. придбання спортивного обладнання, 3 000 грн. придбання музичної колонки Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) №3 «Золотий ключик») ;

- КПКВТКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» з КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії» 2 000 грн. та направити їх на КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» 2 000 грн.

3. Зробити переміщення з місяця на місяць.

По доходам :

ККД41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 801 450 грн.( з листопада 400 725грн., грудня 400725 грн. на жовтень 801 450 грн.);

ККД 220125000 «Плата за надання інших адміністративних послуг» 28 200 грн. (з листопада 11 100 грн., грудня 17 100 грн. на жовтень 28 200грн.);

ККД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» 6 800 грн. ( з листопада 6 000 грн., грудня 800 грн.  на жовтень 6 800 грн.).

По видаткам:

- КПКВТКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 801 450 грн.( з листопада 400 725грн., грудня 400725 грн. на жовтень 801 450 грн.);

-КПКВТКМБ  0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту населення» КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» 35 000 грн. (з листопада 17100 грн., грудня 17 900 грн. на жовтень 35 000грн.).

 

ІV. Зменшити виділені кошти по загальному фонду міського бюджету , згідно рішення ради LХХІ  сесії  VII скликання №1460 -VII  від 11 вересня  2020 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього ».

 - КПКВТКМБ  0116013 « Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 55 000  грн.(виконання робіт по встановленню частотного регулятора на станції ІІ підйому водозабору ЦРЛ на виконання програми «Питна вода України» на 2006-2020   роки)  та збільшити видатки по спеціальному фонду  міського бюджету:

- КПКВТКМБ   0116013 « Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)»  55 000 грн.( для придбання обладнання і предметів довгострокового користування) (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд).                                                             

 

 

            Міський голова                                                                                  Олександр БАЛО

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних