РІШЕННЯ від 12 серпня 2020року № 1448 -VII Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бюджет м.

РІШЕННЯ

від  12 серпня  2020 року                                                                       № 1448 -VII

 

Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього.

 

20302301000

(код бюджету)

 

         Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Барвінківська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 21.02.2020р. №1325- VII, від 13.03.2020р. № 1364- VII, від 26.03.2020 р №1371- VII, від 17.04.2020р. №1385- VII, від 05.06.2020р. №1390- VІI, від 19.06.2020 № 1417- VІI, від 03.07.2020р. №1426-VII, від 24.07.2020 №1440- VII виклавши їх у новій редакції:

          2.   Визначити на 2020 рік:

 доходи міського  бюджету в сумі 23 335 970  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 22 858 432 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 477 547  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 25 470 748 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 22 548 958 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 2 921 790 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 309 474  гривень. згідно з додатком 6 до цього рішення;

профіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 2 444 243 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 180 000 гривень, що становить 0,9% видатків загального фонду міського бюджету,

визначених цим пунктом;

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2020  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 19 723 878  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

          оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

          поточні трансферти місцевим бюджетам;

          соціальне забезпечення.

 

         9.   .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

       10.1. Затвердити паспорти бюджетних та зміни до них протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням.

       10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання

бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

       10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

       10.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

11. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2020 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 12. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

 

13. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2020 рік.

14. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 04.12.2019р. №1070 « Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами)

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

15. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 16. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні

трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

        17. Дозволити міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточн6ого бюджетного періоду, за умови погодження з постійною  комісією    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною

19. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з  12 серпня 2020  року.

        20.  Відповідно  до вимог   статті  28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2020  рік ” 

 21 .  Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на   постійну  комісію   з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

 Міський голова                                                                           Олександр БАЛО

       

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради LХХ сесії  VII скликання № 1441  -VII  від 12 серпня  2020 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього.

 

Внесення змін до міського бюджету на 2020 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

І. Трансферти  з районного бюджету.

Згідно з рішенням XXXVIII сесії  Барвінківської районної ради від 29.07.2020 року  №960-VII «  Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №859-VII « Про районний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього(зі змінами),  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 року  №891-р «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення  заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»,  внести наступні зміни до міського бюджету:

1. Збільшуються  доходи міського бюджету загального фонду по субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на загальну суму  1 484 452 грн. ( ККД 41052300  «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок субвенції з державного бюджету»;

 2. Збільшуються видатки спеціального фонду міського бюджету  в сумі 1 484 452 грн.

- « Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 1 484 452 грн. (Капітальний ремонт свердловини на центральному водозаборі м.Барвінкове, Харківської області);

3. Зменшуються доходи спеціального фонду міського бюджету за рахунок іншої субвенції з районного бюджету на загальну суму 910 733 грн.(ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»);

4. Зменшуються видатки  спеціального фонду міського бюджету в сумі  910 733 грн.:

- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 910 733 грн .(Капітальний ремонт свердловини на центральному водозаборі м.Барвінкове Харківської області»).

    5. Зробити переміщення з КПКВТКМБ на КПКВТКМБ  по спеціальному фонду:

- з «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 89 267 грн . та направити їх на «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 89 267 грн.,

 

IІ. . Збільшити доходи міського бюджету:

1.Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.08.2020 року по спеціальному фонду  в сумі 7 150 грн.

   ККД 33010100 « Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення , що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» 7 150 грн;

2. Збільшуються доходи міського бюджету загального фонду  в сумі  428 060 грн. в т.ч.: ККД 18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 339 060 грн.;

ККД 24060300 «Інші надходження» 67 000 грн.;

ККД 22012600 « Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 22 000 грн.

            

  ІІІ.Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

1.Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.08.2020 року по спеціальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 7 150 грн.

- «Благоустрій міст,сіл,селищ » КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)»  7 150 грн. (  на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки» ) ;

2.Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.08.2020 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 428 060 грн.

- « Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 356 150 грн. ( на виконання програми фінансової підтримки комунальному підприємству «Благоустрій» територіальної громади  м.Барвінкове на 2016-2019 роки та на період 2020 рік в т.ч. 340 000 грн. виплата заробітної плати , 8 000 грн. для придбання матеріалів  на поточний ремонт цоколя по вул.. Центральна,61, 8 150 грн. фінансування робіт по заміні стояка самоплинної внутрішньо-будинкової каналізаційної системи будинку №18 по вул..Незалежності. );

  • «Інші субвенції з місцевого бюджету »  КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 60 000 грн. ( районному бюджету для Барвінківської районної державної адміністрації «придбання інсуліну на виконання програми удосконалення та надання невідкладної медичної допомоги населенню м.Барвінкове на 2016-2020 роки»);

-  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 11 910 грн. (на виконання програми удосконалення та надання невідкладної медичної допомоги населенню м.Барвінкове на 2016-2020 роки» для придбання засобів індивідуального захисту населення).

IV.Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

     В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

            1.  Зробити переміщення з КПКВТКМБ на КПКВТКМБ:

По загальному фонду:

-з  «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 10 000 грн.;

- з «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 2111 « Заробітна плата»  115 000 грн.;

-  з « Інші заходи та заклади молодіжної політики» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»    4 471 грн.;

-з «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 45 000 грн.;

-з «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 21 700 грн.;

-з « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 35 000 грн.  та направити їх на

-« Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 15 000грн. (сплата єдиного соціального внеску на виконання програми фінансової  підтримки комунальному підприємству «Благоустрій» територіальної громади  м.Барвінкове на 2016-2019 роки та на період 2020 рік),

- «Благоустрій міст,сіл,селищ » КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 166 171 грн.( придбання  екскаватора-навантажувача ЕО-2626(-01) на базі трактору « Білорус-82.1» або еквівалент) (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) (на виконання «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки».;

- «Інші субвенції з місцевого бюджету »  КЕКВ 3220 «Капітальні   трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 50 000 грн. (на виконання робіт по капітальному ремонту даху КЗ « Барвінківський краєзнавчий музей! Барвінківської районної ради Харківської області (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки» ).

 По спеціальному фонду:

- з «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 573 720 грн . та направити їх на «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 89 891 грн.,

«Благоустрій міст,сіл,селищ » КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 483 829 грн.( придбання  екскаватора-навантажувача ЕО-2626(-01) на базі трактору « Білорус-82.1» або еквівалент)».

2. Зробити переміщення з КЕКВ на КЕКВ .

- «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2230 « Продукти харчування» в сумі  37 550 грн.  та направити їх на КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 20 550 грн. ( в т.ч.8 200 грн. матеріали для ремонту східців на вході до дошкільного  навчального закладу (ясла-садок) №1 «Промінець»,  2 300 грн. придбання столу на харчоблок  Дошкільному  навчальному закладу(ясла-садок)  №2 «Ялинка», 6 550 грн. для придбання одноразових паперових рушників Дошкільним навчальним закладам (ясла-садок) №3,1,   3 500 грн. придбання холодильника Дошкільному навчальному закладу(ясла-садок)  №3 «Золотий ключик».), КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 17 000 грн. ( виконання робіт по ремонту головного розподільчого електрощита в Дошкільному навчальному закладі(ясла-садок)  №3 «Золотий ключик»).

 

V.  Зменшити виділені кошти по спеціальному фонду міського бюджету , згідно рішення ради LХVІІІ сесії  VII скликання №1426   -VII  від 03 липня  2020 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього ».

- « Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 9 900 грн. (придбання комп’ютерної техніки ДНЗ (ясла-садок) №4 «Сонечко») та збільшити видатки по загальному фонду міського бюджету  « Надання дошкільної освіти»   КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 9 900 грн.( придбання картриджа , монітору та принтеру).

 

 

Міський голова                                                                          Олександр БАЛО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних