РІШЕННЯ від 11 листопада 2020 року № 1520 -VII Про утворення Управління освіти, молоді та спорту Барвінківської міської ради, затвердження положення про нього

РІШЕННЯ

 

від 11 листопада  2020 року                                                                                  № 1520 -VII

 

Про утворення Управління освіти, молоді та спорту Барвінківської міської ради, затвердження положення про нього

 

         Відповідно до структури виконавчих органів Барвінківської міської ради з метою здійснення повноважень в сфері освіти, молоді та спорту, враховуючи погодження депутатської комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись  п.6 ч.1 ст.26, ст.56 Закону України «Про місцеве самоврядування» Барвінківська міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Утворити виконавчий орган Барвінківської міської ради – Управління освіти, молоді та спорту Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області.

         2. Відповідно до частини 2 статті 25 Закону України «Про освіту» визначити Управління освіти, молоді та спорту Барвінківської міської ради уповноваженим органом Засновника закладів дошкільної, середньої шкільної  та позашкільної освіти Барвінківської міської територіальної громади з наступних питань:

          - укладення строкових трудових договорів (контрактів) з керівниками закладів освіти, обраних (призначених) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів освіти;

- розірвання строкових трудових договорів (контрактів) з керівниками закладів освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладів освіти;

- погодження кошторису та прийняття фінансових звітів закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

- забезпечення затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному законодавством;

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

- здійснення поточного контролю за дотриманням установчих документів закладів освіти під час їхньої поточної діяльності;

- забезпечення створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

         2. Затвердити Положення про Управління освіти, молоді та спорту Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області (додається).

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики (Курілова Л.П.).

 

 

Міський голова                                                         Олександр БАЛО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням LХХІV сесії Барвінківської міської ради VII скликання

від 11.11.2020 р. №1520 -VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління освіти, молоді та спорту Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області

 

1. Управління освіти, молоді та спорту Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області  (надалі - управління) є виконавчим органом Барвінківської  міської ради Ізюмського району Харківської області, утворюється рішенням Барвінківською міською радою, і в межах території Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області забезпечує виконання покладених на управління завдань.

         Засновником управління є Барвінківська міська рада.

Організаціно-правова форма: орган місцевого самоврядування.

Місцезнаходження та юридична адреса управління: 64701, Україна, Харківська область, Ізюмський район, місто Барвінкове, вул. Центральна, 3.

Управління є юридичною особою, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки.

Повне найменування: УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БАРВІНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва: УОМС Барвінківської міської ради.

2. Управління є підзвітним і підконтрольним Барвінківській міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та  міському голові, а також в межах, визначених законодавством України, підзвітне і підконтрольне Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України (далі – МОН України), Міністерству молоді та спорту України.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Барвінківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Барвінківського міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

4. Керівні працівники і спеціалісти управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Структура та чисельність управління затверджується рішенням сесії Барвінківської міської ради.

5. Метою діяльності управління є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері освіти для задоволення потреб та інтересів Барвінківської міської територіальної громади, забезпечення реалізації на території громади державної політики в галузі молоді та спорту.

6. Основні завдання відділу:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти на відповідній території;

2) забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

3) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів; участь в утворенні, реорганізації та ліквідації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і установ всіх типів і форм власності;

4) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів;

5) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей та можливостей;

6) забезпечення розвитку освітнього (інтелектуального), творчого (мистецького), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей громади;

7) здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами державних вимог щодо визначення структури, змісту, рівня і обсягу загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, незалежно від форм власності;

8) здійснення керівництва закладами освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні, організація їх матеріально-фінансового забезпечення, організація кадрового і науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

9) здійснення атестації навчальних закладів системи дошкільної та загальної середньої освіти, розташованих на території громади, та оприлюднення її результатів;

10) забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного забезпечення із зазначених питань;

11) організація та проведення фізкультурно – спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

12) сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

13) сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

7. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює управління навчальними та спортивними закладами, що є

комунальною власністю Барвінківської міської територіальної громади;

2) створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

         3) аналізує стан освіти в громаді, прогнозує розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання програми розвитку освіти в громаді;

4) забезпечує організацію навчально-методичного забезпечення навчальних закладів, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

5) здійснює координацію дій педагогічних, виробничих колективів сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

6) прогнозує потребу громади у фахівцях для системи освіти, формує замовлення на їх підготовку, координує укладення договорів на підготовку кадрів;

7) контролює закріплення територій обслуговування за дошкільними та

загальноосвітніми навчальними закладами та організацію обліку дітей і підлітків віком від 5 до 18 років й обліку руху учнів в навчальних закладах;

8) здійснює кадрове забезпечення навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами за погодженням з Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, та кадрове забезпечення спортивних закладів (прийом та звільнення з роботи);

9) забезпечує атестацію педагогічних працівників, навчально-методичне керівництво та державний нагляд за діяльністю навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організацію їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координацію діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності;

10) сприяє розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та

позашкільних навчальних закладах;

11) проводить атестацію загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, розташованих на території громади, відповідно до законодавчо-нормативних вимог, оприлюднює результати атестації;

12) контролює дотримання законодавства в галузі освіти, молоді та спорту, Державного стандарту початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території громади;

13) організовує роботу щодо забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав педагогічних працівників та інших працівників, що беруть участь у навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) навчальних закладів;

14) розглядає питання та вносить пропозиції щодо відзначення працівників освіти громади державними нагородами, присвоєння їм почесних звань, запроваджує інші норми морального стимулювання праці педагогічних та інших працівників освіти;

15) забезпечує розвиток закладів освіти на території громади, вносить пропозиції щодо їх створення, реорганізації та ліквідації;

16) у разі ліквідації у встановленому законодавством порядку підпорядкованого навчального закладу вживає заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших навчальних закладів;

17) створює умови для індивідуального, дистанційного навчання та навчання екстерном;

18) здійснює контроль за порядком видачі випускникам документів про освіту державного зразка;

19) погоджує штатні розписи підпорядкованих навчальних та спортивних закладів;

20) спільно з органами охорони здоров’я здійснює контроль за охороною здоров’я дітей, створює безпечні умови навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, організовує роботу щодо щорічних безоплатних медичних оглядів учнів (вихованців), педагогічних працівників у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від типів і форм власності;

21) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

22) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у навчальних закладах громади;

23) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

24) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад;

25) забезпечує право на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

26) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

27) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів відділу;

28) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

29) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів) ;

30) забезпечує захист персональних даних учасників навчально-виховного процесу;

31) забезпечує здійснення міжнародного співробітництва;

32) забезпечує реалізацію на території Барвінківської міської територіальної громади державної політики з питань  фізичної культури та спорту;

33) сприяє громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;

34) забезпечує в навчальних та культурно-освітніх закладах організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

35) готує пропозиції до проектів галузевих програм щодо поліпшення становища відпочинку та дозвілля дітей, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

36) розробляє і подає на розгляд сесії міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та

спорту;

37) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд сесії міської ради;

38) організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів,виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;

39) вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей;

40) затверджує положення про змагання та проводить спортивні змагання і навчально-тренувальні збори в громаді у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

41) комплектує склад збірних команд громади за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;

42) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

43) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань;

44) забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій і соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

45) здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань культури, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

46) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

47) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки розвитку фізичної культури та спорту;

48) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування територіальної громади, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

49) проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

50) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

8. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради у галузі освіти, молоді та спорту;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) залучати до розроблення програми розвитку освіти, молоді та спорту, а також розгляду питань, що належать до компетенції методистів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування Барвінківської міської територіальної громади;

7) вносити голові міської ради та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних та спортивних закладів, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади;

8) зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

9. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також з підприємствами, організаціями, об’єднаннями громадян.

10. Керівництво Управління:

1) управління очолює начальник, який призначається на посаду Барвінківським міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з посади Барвінківським міським головою з підстав, визначених КЗпПУ, а також у випадках, встановлених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту, досвід роботи на керівних посадах,  володіти державною мовою;

2) начальник управління, представляючи інтереси громади в галузі освіти, молоді та спорту в відносинах з юридичними та фізичними особами:

– здійснює керівництво управлінням, забезпечує виконання покладених на управління завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

– затверджує положення про підрозділи і служби управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

– планує роботу управління і аналізує стан її виконання, вносить пропозиції до формування планів роботи міської ради та її виконавчого комітету;

– вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління і структурних підрозділів відділу;

– звітує перед Барвінківською міською радою та її виконавчим комітетом про виконання покладених на управління завдань;

– може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

– представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва міської ради;

– видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Управління;

         – подає на затвердження голові міської ради проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

– здійснює добір кадрів;

- приймає рішення про прийняття на посаду і звільнення з посади робітників та службовців управління, працівників централізованої бухгалтерії;

– організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб управління;

– приймає рішення про присвоєння рангів посадовим особам управління відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

– забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності підпорядкованих працівників відповідно до трудового законодавства та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

– відкриває рахунки в органах Державної Казначейської служби України, банках, має право першого підпису.

– здійснює інші повноваження, визначені законом;

– затверджує штатні розписи навчальних та спортивних закладів комунальної власності Барвінківської міської територіальної громади;

Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

11. При управлінні можуть створюватися ради з профільних питань, діяльність яких регламентується положенням про них, а також інші громадські утворення, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості громади.

 

12. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

13. Межа чисельності, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання затверджуються рішенням сесії Барвінківської міської ради.

 

14. Структура управління затверджуються Барвінківською міською радою.

 

15. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад управління, які відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до посад в органах місцевого самоврядування, здійснюється конкурсною комісією Барвінківського виконавчого комітету міської ради.

 

16. Всі доходи (прибутки) Управління використовує тільки для реалізації  мети, цілей, завдань та напрямків діяльності.

        

         17.   Зміни до цього Положення вносяться сесією міської ради.

        

         18. Припинення діяльності Управління здійснюється шляхом його рерганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду.

        

         19.  У разі реорганізації  Управління всі права і обов’язки переходять до його правонаступників.

        

         20. Ліквідацію Управління здійснює ліквідаційна комісія, яку утворюють за рішенням Засновника або за рішенням суду.

        

         21. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, черговість та порядок задоволення вимог  кредиторів визначаються чинним законодавством  України.

 22. У разі припинення діяльності Управління (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.

 

23. Працівникам Управління, які звільняються у зв’язку з його  реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

 

24. Управління є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                            Наталія Рижова

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних