РІШЕННЯ від 11 листопада 2020 року № 1519 -VII Про утворення Фінансового управління Барвінківської міської ради, затвердження положення про нього

РІШЕННЯ

 

від 11 листопада  2020 року                                                                                  № 1519 -VII

 

Про утворення Фінансового управління Барвінківської міської ради, затвердження положення про нього

 

         Відповідно до структури виконавчих органів Барвінківської міської ради з метою здійснення повноважень в сфері бюджетної політики та фінансового забезпечення, враховуючи погодження депутатської комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись  п.6 ч.1 ст.26, ст.56 Закону України «Про місцеве самоврядування» Барвінківська міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Утворити виконавчий орган Барвінківської міської ради – Фінансове управління Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області.

         2. Затвердити Положення про Фінансове управління Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області (додається).

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики (Курілова Л.П.).

 

 

Міський голова                                                         Олександр БАЛО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням LХХІV сесії Барвінківської міської ради VII скликання

від 11.11.2020 р. № 1519-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Фінансове управління Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області

 

  1. Фінансове управління Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області (далі - Управління) є виконавчим органом Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області, утворюється рішенням Барвінківської міської ради, і в межах території Барвінківської міської територіальної громади забезпечує виконання покладених на управління завдань.

  Засновником управління є Барвінківська міська рада.

  Організаційно-правова форма: орган місцевого самоврядування.

         Місцезнаходження та юридична адреса: 64701, Україна, Харківська область,  місто Барвінкове, вулиця Центральна, будинок 3.

         Управління є неприбутковою юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України,  печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки.

         Повне найменування: ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ БАРВІНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

         Скорочене найменування – Фінуправління Барвінківської міської ради.

         2. Управління є підзвітним і підконтрольним Барвінківській міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та  міському голові.

         3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, рішеннями Барвінківської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Барвінківського міського голови, а також цим Положенням.

         4. Керівні працівники і спеціалісти управління є посадовими особами місцевого самоврядування.

         5. Структура та чисельність управління затверджується рішенням сесії Барвінківської міської ради.

 1. Основні завдання Управління:
 1. забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Барвінківської міської територіальної громади;
 2. складання розрахунків до проекту міського бюджету, його схвалення та подання на затвердження міською радою;
 3. підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення  заходів соціально-економічного розвитку Барвінківської міської територіальної громади;
 4. розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового  бюджетного планування та фінансування витрат;
 5. здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених міською радою;
 6. здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

7. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 1. розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів  інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 2. визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 3. проводить на будь-якому етапі складання проекту міського бюджету аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 4. приймає рішення про включення бюджетного запиту до  проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд міської ради;
 5. бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів Барвінківської міської ради, аналізує соціально-економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх під час складання проекту міського бюджету;
 6. організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту міського бюджету, за дорученням міської ради визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами міської ради матеріалів для підготовки проекту міського бюджету;
 7. забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 8. здійснює у процесі виконання міського бюджету прогнозування доходів та проводить аналіз доходів;
 9. організовує виконання міського бюджету, забезпечує разом з органами державної податкової служби, державної казначейської служби, іншими структурними підрозділами міської ради надходження доходів до міського бюджету та  вживає заходів для ефективного витрачання бюджетних коштів;
 10. забезпечує  захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;
 11. складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує  його виконання, готує:
 • пояснювальну записку про виконання міського бюджету;
 • зведення планів по мережі, штатах та контингентах  установ, які фінансуються з міського бюджету;
 • пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень;
 1. здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з Державним та обласним бюджетами;
 2. здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконанням міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 3. проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету;
 4. розглядає баланси і звіти про виконання міського бюджету та інші фінансові звіти, подані державною казначейською службою та погоджує їх;
 5. інформує міську раду про стан виконання міського бюджету та подає на затвердження звіт за кожний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);
 6. розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету;
 7. проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до міського бюджету, готує пропозиції  про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також надання пільг по податкам;
 8. готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
 9. перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів відділами, установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;
 10. аналізує діяльність роботи бюджетних установ  громади і подає пропозиції щодо їх вдосконалення;
 11. розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, організацій;
 12. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Управління;
 13. готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;
 14. здійснює інші функції, повязані з виконанням покладених на нього завдань.

        

         8.Управління має право:

 1.    одержувати в установленому порядку від  виконавчих органів міської ради, органів державної казначейської служби, державної податкової служби, інших державних органів, установ, підприємств та організацій  усіх форм власності інформацію,  матеріали та інші документи, необхідні для  складання  проекту міського бюджету та аналізу його виконання;
 2.      в установленому порядку та у межах своєї компетенції  призупиняти бюджетні асигнування  відповідно до ст. 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені   Бюджетним  кодексом України
 3. залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян  до розгляду питань, що належать до його компетенції;
 4. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
 5. Управління під час виконання покладених на нього завдань  взаємодіє з виконавчими органами міської ради,  підприємствами, установами та організаціями, а також з органами  державної казначейської служби, державної податкової служби, державної аудиторської служби.

 

                9. Керівництво Управління:

9.1 Управління очолює начальник, який призначається на посаду Барвінківським міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з посади Барвінківським міським головою з підстав, визначених КЗпПУ, а також у випадках, встановлених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту, досвід роботи на керівних посадах,  володіти державною мовою.

         9.2. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих;

2)  затверджує Положення про структурні підрозділи і служби управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

3)    розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Управління;

4)    затверджує розпис доходів і видатків бюджету міської ради на рік;

5)  забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

6)    приймає рішення про призначення на посади робітників та службовців управління ;

7) приймає рішення про присвоєння рангів посадовим особам управління відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

8) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9) приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності підпорядкованих працівників відповідно до трудового законодавства та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

10)   видає у межах своїх повноважень накази, організовує і  контролює  їх виконання.

 

10. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

11. Межа чисельності, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання затверджуються рішенням сесії Барвінківської міської ради.

12. Всі доходи (прибутки) Управління використовує тільки для реалізації  мети, цілей, завдань та напрямків діяльності.

         13.   Зміни до цього Положення вносяться сесією міської ради.

         14. Припинення діяльності Управління здійснюється шляхом його рерганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду.

         15.  У разі реорганізації  Управління всі права і обовязки переходять до його правонаступників.

         16. Ліквідацію Управління здійснює ліквідаційна комісія, яку утворюють за рішенням Засновника або за рішенням суду.

         17. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для предявлення вимог кредиторами, черговість та порядок задоволення вимог  кредиторів визначаються чинним законодавством  України.

 18. У разі припинення діяльності Управління (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.

19. Працівникам Управління, які звільняються у зв’язку з його  реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

20. Управління є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                            Наталія Рижова

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних