Утворення та реєстрація громадської організації зі статусом юридичної особи

Дата: 17.03.2021 11:57
Кількість переглядів: 376

Утворення та реєстрація громадської організації зі статусом юридичної особи

 

Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи.

Учасниками громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.

Учасниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

 

Громадська організація зі статусом юридичної особи: переваги та недоліки.

Під час створення громадської організації засновники повинні визначитись, чи вони бажають створити громадську організацію зі статусом юридичної особи чи без.

Створення громадської організації зі статусом юридичної особи має свої переваги та недоліки.

Громадська організація зі статусом юридичної особи має такі переваги:

 1. може мати власне відокремлене майно;
 2. бути учасником цивільних правовідносин;
 3. мати власну печатку, розрахунковий рахунок у банку;
 4. мати зареєстровану у встановленому порядку символіку;
 5. засновувати засоби масової інформації;
 6. створювати свої відокремлені підрозділи;
 7. бути позивачем та відповідачем у суді;
 8. здійснювати господарську діяльність.

Тож громадська організація зі статусом юридичної особи має змогу орендувати приміщення, укладати інші цивільно-правові договори, брати на роботу працівників тощо.

Створення громадської організації без статусу юридичної особи не надає зазначених вище можливостей.

Проте поряд з перевагами є ряд недоліків, а саме:

 1. дещо складніша процедура реєстрації, порівняно з реєстрацією громадської організації без статусу юридичної особи;
 2. обов'язок вести податкову та фінансову звітність, а це означає, що необхідно наймати бухгалтера громадської організації.

Отже, якщо метою громадської організації є діяльність, пов'язана зі здійсненням господарської діяльності, якщо мета громадської організації не може бути реалізована без найму працівників, якщо засновники бажають створювати в окремих регіонах відокремлені підрозділи, осередки громадської організації, засновувати газети чи періодичні видання, брати участь у різноманітних проектах та грантах, що передбачають фінансування певних цілей, на які спрямована діяльність громадської організації, то неодмінно слід обирати шлях створення громадської організації зі статусом юридичної особи.

Утворення громадського організації

Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.

Протокол громадської організації

Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про:

 1. дату та місце проведення установчих зборів;
 2. осіб, які брали участь в установчих зборах;
 3. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена представляти громадське об'єднання), - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання;
 4. рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;
 5. рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадського об'єднання;
 6. рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;
 7. рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;
 8. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та діяльності громадської організації. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів. Громадські організації реєструються або повідомляють про своє утворення у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.

 

У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об’єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об’єднання не вважається утвореним. (п. 8 ст. 9 закону України «Про громадські об’єднання»)

Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості:

 1. щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 2. щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

Найменування громадської організації

Найменування громадської організації визначається рішенням установчих зборів під час її утворення.

Найменування громадської організації складається з двох частин – загальної та власної назв.

Найменування громадської організації викладається державною мовою. Громадська організація може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.

У загальній назві зазначається організаційно-правова форма «громадська організація».

Власна назва громадської організації не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому законом порядку.

Важливо відмітити, що власна назва громадської організації не може містити:

 1. найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
 2. власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);
 3. інші позначення, використання яких обмежено законом.

Власна назва громадської організації не може містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них.

Забороняється використання у власній назві громадської організації історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Власна назва громадської організації має містити інформацію про статус громадської організації («дитяча», «молодіжна», «всеукраїнська») та може містити інформацію про її вид («екологічна», «правозахисна» тощо).

Крім того, власна назва громадської організації може містити ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

 

Статут громадської організації

Статут громадської організації має містити відомості про:

 1. найменування громадської організації та за наявності - скорочене найменування;
 2. мету (цілі) та напрями її діяльності;
 3. порядок набуття і припинення членства (участі) у громадській організації, права та обов'язки її членів (учасників);
 4. повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі - керівні органи) громадської організації, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадську організацію, та її заміни;
 5. періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадської організації, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
 6. порядок звітування керівних органів громадської організації перед її членами (учасниками);
 7. порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадської організації та розгляду скарг;
 8. джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадської організації;
 9. порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадської організації;
 10. порядок внесення змін до статуту;
 11. порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадської організації, а також щодо використання її коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску.

У статуті громадської організації можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадської організації, що не суперечать вказаному закону.

Реєстрація громадської організації.

Для реєстрації громадської організації керівник або особа (особи), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадської організації подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадської організації заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України (Наказ № 3268/5 від 18.11.2016), до якої додаються:

 1. примірник протоколу установчих зборів;
 2. статут;
 3. відомості про керівні органи громадської організації із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку,
 4. відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на установчих зборах.

Заява подається (надсилається поштовим відправленням) керівником або особою, яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій. Справжність підписів зазначених осіб підлягає нотаріальному засвідченню, якщо заява надсилається поштовим відправленням.

Згідно статті п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних щодо громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання із статусом юридичної особи здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Згідно п. 8 ст. 26 - щодо громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, - не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Законом передбачено, що даний термін може бути продовжений суб'єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.

Реєстрація громадської організації здійснюється безоплатно.

Нагадуємо, що за отриманням правової допомоги від держави ви можете звернутись до Первомайського місцевого центру за адресою:

 м. Лозова, вул. Свято-Миколаївська, 4 (готель "Лозова"), 3 поверх,

каб. 28, 31, або зателефонувати за номером: 099-652-56-85, (05745) 2-71-03

а, також, до бюро правової допомоги:

м. Барвінкове, вул. Центральна, 1, тел. (05757) 4-17-70

Безкоштовна цілодобова гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних