РІШЕННЯ від 11 листопада 2020 року № 1521-VII Про утворення Відділу культури і туризму Барвінківської міської ради, затвердження положення про нього

РІШЕННЯ

 

від 11 листопада  2020 року                                                                                  № 1521-VII

 

Про утворення Відділу культури і туризму Барвінківської міської ради, затвердження положення про нього

 

         Відповідно до структури виконавчих органів Барвінківської міської ради з метою здійснення повноважень в сфері управління закладами культури, враховуючи погодження депутатської комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись  п.6 ч.1 ст.26, ст.56 Закону України «Про місцеве самоврядування» Барвінківська міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Утворити виконавчий орган Барвінківської міської ради – Відділ культури і туризму Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області.

         2. Затвердити Положення про Відділ культури і туризму Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області (додається).

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики (Курілова Л.П.).

 

 

Міський голова                                               Олександр БАЛО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням LХХІV сесії Барвінківської міської

ради VII скликання від 11.11.2020 р.

№ 1521-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ культури і туризму  Барвінківської міської ради
Ізюмського району Харківської області

 

         1. Відділ культури і туризму Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області (далі - Відділ) є виконавчим органом Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області, утворюється рішенням Барвінківської міської ради, і в межах території Барвінківської міської територіальної громади забезпечує виконання покладених на відділ завдань у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини.

  Засновником відділу є Барвінківська міська рада.

  Організаційно-правова форма: орган місцевого самоврядування.

         Місцезнаходження та юридична адреса: 64701, Україна, Харківська область,  місто Барвінкове, вулиця Центральна, будинок 3.

         Відділ є неприбутковою юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України,  печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки.

         Повне найменування: ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ БАРВІНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

         Скорочене найменування – Відділ культури і туризму Барвінківської міської ради.

         2. Управління є підзвітним і підконтрольним Барвінківській міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та  міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень є підконтрольним уповноваженим органам виконавчої влади.

         3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, молоді та спорту України, розпорядженнями Харківської обласної адміністрації, рішеннями Барвінківської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Барвінківського міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

         4. Керівні працівники і спеціалісти управління є посадовими особами місцевого самоврядування.

         5. Структура та чисельність управління затверджується рішенням сесії Барвінківської міської ради.

         6. Джерелом фінансування можуть бути кошти обласного та державного бюджетів, а також благодійні, добровільні внески підприємств і громадян та інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

         7. Відділ має право від свого імені набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

         8. Основні завдання Відділу:

         1) здійснення  оперативного управління закладами, що йому підпорядковуються та входять до його структури;

         2) забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів культури;

         3) забезпечення в межах своєї компетенції реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, туризму, з питань охорони культурної спадщини, а також національної музейної політики на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

         4) здійснення відповідно до законодавства управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, естетичного виховання та клубної діяльності;

         5) забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

         9. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

         1) організовує в межах повноважень виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерств, інших органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

         2) забезпечує у межах своїх повноважень соціальний захист прав і законних інтересів працівників підпорядкованих закладів;

         3) здійснює контроль за дотриманням підпорядкованими закладами  правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

         4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку території Барвінківської міської територіальної громади;

         5) розробляє проекти цільових та комплексних програм по галузі і подає їх на затвердження сесії Барвінківської міської ради;

         6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

         7) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

         8) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог з охорони праці та техногенної безпеки;

         9) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

         10) організовує роботу з ведення обліку пам’яток історії та культури, що знаходяться на території міста та регулює питання їх популяризації відповідно до законодавства;

         11) організовує та проводить творчі та історико-культурні фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної  творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва та інші заходи, віднесені до його компетенції, забезпечуючи в повному обсязі видатки відповідно до рішень Барвінківської міської ради, розпоряджень міського голови;

         12) бере участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів, а також виставок-продажів, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та іншого, забезпечуючи в повному обсязі видатки  відповідно до рішень Барвінківської міської ради, розпоряджень міського голови;

         13) сприяє наданню організаційної та методичної допомоги закладам і організаціям культурно-мистецької сфери та в межах повноважень іншим установам і організаціям;

         14) Подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників галузі і аматорів народного мистецтва нагородами і відзнаками, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній діяльності;

         15) вживає заходів до зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства;

         16) забезпечує реалізацію державної політики у галузі туризму, розвитку туристичної індустрії на території Барвінківської міської громади;

         17) забезпечує виконання державних, регіональних, міських програм розвитку туризму, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;

         18) забезпечує створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього та іноземного туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності на території міста, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі;

         19) забезпечує пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

         20) забезпечує раціональне використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території громади;

         21) забезпечує координацію діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у галузі туризму;

         22) готує матеріали для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього.

 

         10. Відділ створює умови для:

         1) розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, сприяння здобутку працівниками спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

         2) комплектування і збереження фондів музею, комплектування та оновлення бібліотечних фондів, організації виставок, розвитку мистецької освіти дітей та юнацтва;

         3) забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин.

         4) розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

         5) розвитку внутрішнього та іноземного туризму, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури.

 

         11. Відділ сприяє:

         1) збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

         2) збереженню і розвитку етнічної і мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території громади;

         3) проведенню благодійних акцій, в тому числі за участі в них релігійних громад (за їх проханням);

         4) роботі місцевих творчих спілок, історико-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій;

         5) розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази підпорядкованих  закладів культури, а також формуванню естетичних смаків населення;

         6) підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації  працівників підпорядкованих закладів культурно-мистецької сфери;

         7) захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також працівників підпорядкованих закладів;

         8) удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять або забезпечують провадження туристичної діяльності.

         9) започаткуванню міських галузевих премій, фестивалів, конкурсів тощо та розробляє відповідні положення;

         12. Відділ забезпечує:

         1) формування та збереження базової мережі закладів культури;

         2) функціонування, діяльність і розвиток підпорядкованих закладів.

         13. Інша діяльність Відділу:

         1) подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток культури відповідної адміністративно-територіальної одиниці, організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

         2) інформування населення про стан та перспективи розвитку культури на території Барвінківської міської громади (двічі на рік);

         3) взаємодія з органами громадського самоврядування;

         4) забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів щодо усунення недоліків  у роботі;

         5) Відділ виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

         14. Відділ має право:

         1) залучати спеціалістів виконавчого комітету міської ради та інших управлінь, відділів та служб Барвінківської міської ради для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу та одержувати в установленому  порядку від них та інших підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього  завдань;

         2) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

         15. Керівництво Відділу:

         1) Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Барвінківським міським головою  згідно з Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

         2) начальник Відділу:

         - здійснює керівництво Відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові права і обов’язки підпорядкованих працівників, керівників підпорядкованих закладів, працівників централізованої  бухгалтерії;

         - планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

         - видає в межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;

         - призначає на посади та звільняє з посад робітників та службовців Відділу, централізованої бухгалтерії;

         - приймає рішення про присвоєння рангів посадовим особам Відділу відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

         - подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо загальної чисельності та фонду оплати праці працівників Відділу;

         - є головним розпорядником коштів, які виділяються на утримання  Відділу;

         - затверджує штатні розписи закладів культури і структурних підрозділів Відділу, вносить зміни (за необхідності) в межах  загальної чисельності штатних одиниць;

         - розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження  працівників культури громади нагородами різних рівнів;

         - відкриває рахунки в Державній казначейській службі України, має право першого підпису;

         - готує проекти нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, проводить експертизу таких актів;

         - сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань культури;

         - має інші права та обов’язки відповідно до своєї посадової інструкції.

         17. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад відділу, які відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до посад в органах місцевого самоврядування, здійснюється конкурсною комісією Барвінківського виконавчого комітету міської ради.

         16. Майнові відносини

         1) Майно Відділу, яке передане йому Барвінківською міською радою, закріплене за ним на праві оперативного управління. Відділ володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником в особі Барвінківської міської ради для здійснення своєї діяльності у межах, встановлених чинним законодавством, а також власником майна.

         17. Ліквідація та реорганізація Відділу

         1) ліквідація та реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Барвінківської міської ради;

         2) після прийняття рішення про ліквідацію Відділу створюється ліквідаційна комісія у відповідності до вимог чинного законодавства України;

         3) у разі припинення діяльності Відділу (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.

         4) працівникам Відділу, які звільняються у зв’язку з його  реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

         5) Відділ є таким, що припинив свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                            Наталія Рижова

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних